4 d işçi tediye ve ikramiyelerinden sgk kesintisi yapılması

kamuda 4 d sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilere ödenen ilave tediye ve toplu sözleşme ikramiyelerinden sosyal güvenlik kesintisi yapılması

4 d işçi tediye ve ikramiyelerinden sgk kesintisi yapılması

kamuda 4 d sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilere ödenen ilave tediye ve toplu sözleşme ikramiyelerinden sosyal güvenlik kesintisi yapılması gerektiği hakkında sayıştay kararı

4 d işçi tediye ve ikramiyelerinden sgk kesintisi yapılması

4 d işçi tediye ve ikramiyelerinden sgk kesintisi yapılması 

kamuda 4 d sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilere ödenen ilave tediye ve toplu sözleşme ikramiyelerinden sosyal güvenlik kesintisi yapılması gerektiği hakkında sayıştay kararı 

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2021
Dairesi3
Karar No436
İlam No92
Tutanak Tarihi2.2.2023
Kararın Konusuİş Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Sürekli İşçilere Ödenen İkramiyelerden Sosyal Güvenlik Primlerinin Kesilmemesi

Sürekli işçilere ödenen ikramiyelerden sosyal güvenlik primlerinin kesilmemesi sonucu ………. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir.

………. Belediyesi ile ………. Sendikası arasında akdedilen ve yürürlük süresi ………. -………. arasında olan Toplu İş Sözleşmesi’nin “İlave Tediye ve İkramiye” başlıklı 52 nci maddesinde; sendika üyesi işçilere ilave tediye ve ikramiye ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Prime esas kazançlar” başlıklı 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; prime esas kazançların hesabında hangi ödemelerin dikkate alınacağı düzenlenmiş olup, söz konusu fıkranın (b) bendinde ise prime esas kazancın istisnalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, bahse konu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde ise; (b) bendinde sayılan istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi tutulacağı ve diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnaların 5510 sayılı Kanunun uygulanmasında dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. 5510 sayılı Kanunun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81 inci maddesi ile de uygulanması gereken prim oranlarına dair hususlar düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında; söz konusu Kanun kapsamına giren tüm sigortalıların ve işverenlerin işsizlik sigortası primi ödeyeceği, prim oranlarının ise 5510 sayılı Kanunun 80 inci ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından sigortalı ve işveren payı olarak alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda sürekli işçi statüsünde çalışan personele yapılan ikramiye ödemelerinin, sosyal güvenlik primi matrahına dahil edilerek, sosyal güvenlik primlerinin kesilmesi ve sosyal güvenlik kurumuna yatırılması gerekirken, söz konusu tutarların matraha dahil edilmeyerek sosyal güvenlik priminin eksik hesaplanması suretiyle 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesinde; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” şeklinde tanımlanan kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

Ancak toplam ………. TL tutarındaki kamu zararının;

-………. TL’sinin ………. tarih ve ………. sayılı ödeme emri belgesi ile Ahizler ………., ………., ………., ………., ………. ve ……….’ten tahsil edilip, ………. tarih ve ………. sayılı muhasebe işlem fişi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarıldığı,

-………. TL’lik sosyal güvenlik primi işveren payının; ………. Belediyesi tarafından ………. tarih ve ………. sayılı ödeme emri belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarıldığı,

anlaşıldığından söz konusu tutar için ilişilecek husus kalmadığına;

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE