Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur? Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur?

Sendika temsilcisi katılmadan alınan disiplin kurulu kararı iptal edildi

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca hakkında disiplin soruşturması yürütülen memurun üyesi olduğu sendika temsilcisinin Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarında yer almasının asli şekil şartı olduğu, ilgilinin … (… Sendikası) üyesi olduğu ve dava konusu disiplin cezası işlemine itirazı üzerine toplanan İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun 08/11/2012 tarihli toplantısına üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin çağırılmadığı anlaşıldığından, yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/4128 E. , 2021/2172 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/4128
Karar No : 2021/2172

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Kaymakamlığı / …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Ankara İli, Altındağ İlçesi, … Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapmakta olan davacının, 657 sayılı Kanun'un 125/C-(a) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Altındağ Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı işleminin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 14/11/2016 tarih ve E:2013/11246, K:2016/5033 sayılı bozma kararına uyularak; Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca hakkında disiplin soruşturması yürütülen memurun üyesi olduğu sendika temsilcisinin Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarında yer almasının asli şekil şartı olduğu, davacının … (… Kamu Çalışanları Sendikası) üyesi olduğu ve dava konusu disiplin cezası işlemine itirazı üzerine toplanan İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun 08/11/2012 tarihli toplantısına üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin çağırılmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacının Altındağ Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı disiplin işleminin iptali için dava açtığı, Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun … tarihli ve … sayılı kararına karşı dava açmadığı, sendika temsilcisi davet edilmeksizin kurulun toplanması nedeniyle dava konusu işlemin iptal edilmemesi gerektiği, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ….
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 21/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim