İlçedeki Memurlar Hakkında Vali Öninceleme İzni Verebilirmi?

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun izin vermeye yetkili merciler başlığını taşıyan 3 üncü maddesinin (a) bendinde İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakamın, (h) bendinde, büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanının soruşturma izni vermeye yetkili olduğu, 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, üçüncü fıkradaki şartları taşımayan ihbar ve şikayetlerin Cumhuriyet başsavcıların ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulamayacağı ve durumun ihbar ve şikayette bulunana bildirileceği, 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ise, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlara karşı yapılan itirazlara 3 üncü maddenin (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay'ın idari dairesince diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesince bakılacağı hükme bağlanmıştır.İlgili hükümler doğrultusunda 4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi, aynı şekilde şikayetin işleme konulması veya konulmaması konusunda karar  vermeye yetkili merciin kaymakam olduğu ve Kanunda belirtilen makamlara bizzat kullanılmak üzere verilmiş münhasır yetkinin üst makam da olsa, başka bir makamca kullanılmasının mümkün bulunmadığına dair mahkeme kararı yazımız ekindedir.

T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1060 Karar No : 2009/1350

Özeti : 4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi, aynı şekilde şikayetin işleme konulması veya konulmaması konusunda karar  vermeye yetkili merciin kaymakam olduğu ve Kanunda belirtilen makamlara bizzat kullanılmak üzere verilmiş münhasır yetkinin üst makam da olsa, başka bir makamca kullanılmasının mümkün bulunmadığı hakkında.

KARAR İçişleri Bakanlığının 24.7.2009 tarih ve 11214 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, İçişleri Bakanının … Belediye Başkan Yardımcısı hakkında şikayetin işleme konulmamasına ilişkin 13.3.2009 tarih ve İNS. 08.06.614 sayılı kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Bekir Özçelik'in açıklamaları dinlenildikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Tutuklu memurun son savunmanın görüntülü olarak alınarak ceza verilmesi Tutuklu memurun son savunmanın görüntülü olarak alınarak ceza verilmesi

Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun izin vermeye yetkili merciler başlığını taşıyan 3 üncü maddesinin (a) bendinde İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakamın, (h) bendinde, büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanının soruşturma izni vermeye yetkili olduğu, 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, üçüncü fıkradaki şartları taşımayan ihbar ve şikayetlerin Cumhuriyet başsavcıların ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulamayacağı ve durumun ihbar ve şikayette bulunana bildirileceği, 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ise, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlara karşı yapılan itirazlara 3 üncü maddenin (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay'ın idari dairesince diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesince bakılacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 13.3.2009 tarih ve İNS. 08.06.614 sayılı kararında adı geçenin Ankara İli, … İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Belediye Meclis üyesi olduğu şikayet konusu eylem ilgilinin belediye başkan yardımcısı görevinden kaynaklandığı, bu nedenle 4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi aynı şekilde şikayetin işleme konulması veya konulmaması konusunda karar vermeye yetkili merciin kaymakam olması gerektiği anlaşıldığından ve Kanunda belirtilen makamlara bizzat kullanılmak üzere verilmiş münhasır yetkinin üst makam da olsa, başka bir makamca kullanılması mümkün bulunmadığından, bu husus gözetilmeden tesis edilen … Belediye Başkan Yardımcısı hakkında şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 13.3.2009 tarih ve İNS. 08.06.614 sayılı kararının kaldırılmasına, bu konuda karar vermeye yetkili … Kaymakamlığına gönderilmek üzere dosyanın İçişleri Bakanlığına iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 7.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim