YÖK Sağlık Personeli İçin Üst Öğrenim Sayılan Bölümleri Açıkladı

Sağlık personeli için lisans tamamlamada üst öğretim sayılan bölümler YÖK Sağlık Personeli İçin Üst Öğrenim Sayılan Bölümleri

YÖK Sağlık Personeli İçin Üst Öğrenim Sayılan Bölümleri Açıkladı

Sağlık personeli için lisans tamamlamada üst öğretim sayılan bölümler YÖK Sağlık Personeli İçin Üst Öğrenim Sayılan Bölümleri

YÖK Sağlık Personeli İçin Üst Öğrenim Sayılan Bölümleri Açıkladı

YÖK Sağlık Personeli İçin Üst Öğrenim Sayılan Bölümleri Açıkladı

Sağlık personeli için lisans tamamlamada üst öğretim sayılan bölümler için yapılan başvuru üzerine YÖK tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı

 Sayı: 75850160-303.01.01-27672                                                                                    19/04/2017

Konu:Sağlıkta Lisans Tamamlama Programlarının Üst Öğrenimleri Hk.

TÜRKİYE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOLU KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASINA

Talatpaşa Bulvarı No: 160 K:5 Cebeci-ANKARA

İlgi: a) Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği'nin 01.09.2015 tarihli ve 46 sayılı yazısı.

b) Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası'nın 02.09.2015 tarihli ve 462 sayılı yazısı.

c) Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası'nın 05.02.2016 tarih ve 83 sayılı yazısı.

Kurulumuza yapılan çeşitli tarihlerdeki yazı ve dilekçelerde; 19.11.2014 tarih ve 6569 sayılı Kanun'un Geçici 69. maddesi uyarınca sağlık alanındaki önlisans mezunları için lisans tamamlama programlarında görülen öğrenimlerin, mezun olunan önlisans programlarının mesleki açıdan bir üst öğrenimi olup olmadığı, sağlıkla ilgili bir alan olup olmadığı ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenip ödenemeyeceği konusundaki yazı ve dilekçeler 13.04.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul’un görüşü dikkate alınarak beraberinde Maliye Bakanlığı’nın 17.03.2014 tarih 2334 sayılı yazısı “Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda yer alan personelin söz konusu hizmet sınıfına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olması”, “kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya “mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması ” gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği” konusundaki görüşü de dikkate alınarak; Sağlıkta Lisans Tamamlama hakkı verilen lisans bölümlerinden hangilerinin, önlisans programlan için üst öğrenim olup olmadığından ziyade tamamlanan lisans öğreniminin Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda sayılıp sayılmadığına bakılarak değerlendirilmesi gerektiğine,

Bu Çerçevede;

a) 6569 sayılı Kanun'un Geçici 69. maddesi uyarıca lisans tamamlama hakkı verilen lisans programlarından aşağıda yer alan programların sağlık hizmetleri sınıfında değerlendirilmemesine,

 • İnsan Kaynaklan Yönetimi
 • Fizik
 • Zootekni
 • Gıda Teknolojisi
 • Biyo teknoloji
 • Tarımsal Biyo teknoloji
 • İş Sağlığı ve Güvenliği

b) 6569 sayılı Kanun'un Geçici 69. maddesi uyarınca lisans tamamlama hakkı verilen lisans programlarından aşağıda yer alan programların sağlık hizmetleri sınıfında değerlendirilmesine,

 • Sağlık Yönetimi
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Sosyal Hizmet
 • Biyoloji
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Gerontoloji
 • Ebelik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Ergo terapi
 • Hemşirelik
 • Odyoloji
 • Dil ve Konuşma Terapisi
 • Perfuzyon

c) Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 03.03.2016 tarihli toplantısında alınan; 2547 Sayılı Kanunun 43/b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü de dikkate alınarak; İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Önlisans Programı, Yaşlı Balam Hizmetleri Önlisans Programı, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Önlisans Programı, Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama Önlisans Programı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans Programı, Gıda Teknolojisi Önlisans Programı, Sosyal Hizmetler Önlisans Programı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı, Çevre Koruma Önlisans Programı, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Önlisans Programı, Sağlık Eğitimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Kurumlan İşletmeciliği (lisans) Bölümü, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Dokümantasyon ve Enformasyon Bölümü'nün Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında çalışan personel için mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim olmadığına ilişkin alınan 03.03.2016 tarih ve 2016.9.1328 sayılı karann iptal edilmesinin uygun okluğuna,

d) Bu bağlamda; yükseköğretim kurumlarımızda yer alan önlisans programlarından Sağlık Teknikeri Unvanı alan önlisans programlarının da ortaöğretim sağlık hizmetleri sınıfı için üst öğrenim sayılmasına,

e) Lisans Tamamlama hakkı verilen lisans programlarından Biyokimya ile Kimya programlarından mezun olanların, Tıbbi Laborant kadrosunda çalışmaları durumunda sağlık hizmetleri sınıfında değerlendirilmesine, bu kadro dışında sağlık hizmetleri sınıfında değerlendirilmemesi, karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022, 20:55
YORUM EKLE