Yan dal uzmanlık alanında görev yapmayan kişiye döner sermaye katsayısı artırımlı uygulanır mı?

Yan dal uzmanlık alanında görev yapmayan kişiye döner sermaye katsayısı artırımlı uygulanır mı?

Yan dal uzmanlık alanında görev yapmayan kişiye döner sermaye katsayısı artırımlı uygulanır mı?

Yan dal uzmanlık alanında görev yapmayan kişiye döner sermaye katsayısı artırımlı uygulanır mı?

209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, personelin kadro unvan katsayılarının belirlenmesinde bulunduğu kadronun esas alınması gerektiği sonucuna ulaşıldığından, yan dal uzmanlık alanına ait bir kadroda görev yapmayan davacıya kadro unvan katsayısının artırım yapılmaksızın  uygulanması gerektiği hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/2855 E. , 2020/4310 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/2855
Karar No : 2020/4310

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- … Bakanlığı
2- … Valiliği
VEKİLLERİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından; döner sermaye ek ödeme unvan katsayısının 3,28 yerine 2,85 olarak uygulandığından bahisle, Mayıs/2012 döneminde döner sermaye ek ödemesinin eksik ödenmesine ilişkin ... Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği işlemi ile bu işlemin dayanağı olan Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Mahkemelerince daha önce verilen Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemi yönünden "davanın incelenmeksizin reddi", ... Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği işleminin iptali istemi yönünden "dava konusu işlemin iptali" yolundaki kararın, Danıştay Onbirinci Dairesinin 18/01/2018 tarih ve E:2013/3191, K:2018/226 sayılı kararıyla iptale ilişkin kısmının bozulması üzerine, bozma kararına uyularak; 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, personelin kadro unvan katsayılarının belirlenmesinde bulunduğu kadronun esas alınması gerektiği sonucuna ulaşıldığından, yan dal uzmanlık alanına ait bir kadroda görev yapmayan davacıya kadro unvan katsayısının artırım yapılmaksızın (2,85 olarak) uygulanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, döner sermaye ek ödemesinden yararlanılabilmesi için belirli bir unvanın elde edilmesi ve bu unvana ilişkin görevin fiilen yapılmasının yeterli olduğu, kadroya atanma şartının bulunmadığı, benzer nitelikteki bir uyuşmazlıkta verilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 13/02/2017 tarih ve E:2015/3753 K:2017/559 sayılı kararının da bu yönde olduğu, jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanlığını elde ettiği ve bu unvana ilişkin görevleri yerine getirerek döner sermayeye fiilen katkı sağladığı belirtilerek, Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.


KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idareler tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Davacı tarafından, benzer nitelikte bir uyuşmazlıkta Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 13/02/2017 tarih ve E:2015/3753 K:2017/559 sayılı kararının bulunduğu belirtilmiş ise de, karar düzeltme aşamasında söz konusu kararın, aynı Kurulun 17/06/2019 tarih ve E:2017/3650, K:2019/3057 sayılı kararıyla kaldırıldığı görülmüş olup; işbu davada İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla, bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 15/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE