Binanın giriş çıkışında bulunmayan personel takip sistemini kullanmayan memura ceza verilebilir mi?

Binanın giriş çıkışında bulunmayan personel takip sistemini kullanmayan memura ceza verilebilir mi?

Binanın giriş çıkışında bulunmayan personel takip sistemini kullanmayan memura ceza verilebilir mi?

Binanın giriş çıkışında bulunmayan personel takip sistemini kullanmayan memura ceza verilebilir mi?

Memurun personel takip sistemini kullanmamak suretiyle kasıtlı olarak kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; personel takip sisteminin binanın giriş çıkışında bulunmadığı, atıl bir yerde bulunduğu, ilgilinin hergün amirinin odasında bulunan imza defterini sabah, öğlen, akşam imzaladığı, mesaiye riayet ettiği; personel takip sisteminin binanın giriş ve çıkışına konulması durumunda daha etkin bir mesai kontrolü yapılabileceği hususları karşısında davacının kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmeme kastı olmadığı, bu yönüyle suçun manevi unsurunun oluşmadığı, ilgilinin bu sebeple cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/4127 E. , 2020/4262 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/4127
Karar No : 2020/4262

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü/…
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …'ı temsilen …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :


Dava konusu istem: … Büyükşehir Belediye Başkanlığı ... Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan davacının, 24-25-26-27-28/06/2013 tarihlerinde verilen talimatlara uymayarak mesaiye giriş ve çıkışlarda manyetik kart okutma cihazını kullanmadığından bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(a) maddesi uyarınca ‘1/30 oranında aylıktan kesme cezası’ ile cezalandırılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 04/05/2017 tarihli ve E: 2015/4586, K: 2017/2302 sayılı bozma kararına uyularak; davacının personel takip sistemini kullanmamak suretiyle kasıtlı olarak kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; personel takip sisteminin binanın giriş çıkışında bulunmadığı, atıl bir yerde bulunduğu, davacının hergün amirinin odasında bulunan imza defterini sabah, öğlen, akşam imzaladığı, mesaiye riayet ettiği; personel takip sisteminin binanın giriş ve çıkışına konulması durumunda daha etkin bir mesai kontrolü yapılabileceği hususları karşısında davacının kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmeme kastı olmadığı, bu yönüyle suçun manevi unsurunun oluşmadığı, davacının bu sebeple cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların dava açma tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Otobüs İşletmesi Daire Başkanlığı'nın personel takip sisteminin kullanılmasına ilişkin genelgesinin davacıya imza karşılığında teslim edilmiş olmasına rağmen davacının kasten bu sistemi kullanmadığı, davacının bu eylemi sürekli tekrarlamasından dolayı almış olduğu bir çok disiplin cezası bulunduğu ileri sürülmektedir.


KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 14/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE