Stratejik personelin eş durumu mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunma hakkının olduğu

Stratejik personelin eş durumu mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunma hakkının olduğu

Stratejik personelin eş durumu mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunma hakkının olduğu

Stratejik personelin eş durumu mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunma hakkının olduğu

Stratejik personelin eş durumu mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunma hakkının olduğu

Stratejik personelin eş durumu mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunma hakkının olduğu

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, dayanağını Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikten aldığından ve 16/08/2014 tarihli değişiklikten sonra, kamu kurum ve kuruluşlarının Yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağından, kurum yönetmeliklerinin Genel Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin uygulanmasının imkanı bulunmadığı, bu hukuki çerçevede 16/08/2014 tarihinden sonra, stratejik personelin eş durumu mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunabileceği hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/14462 E. , 2021/1120 K."İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/14462

Karar No : 2021/1120TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı

VEKİLİ : Av. …KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, … bölümünde uzmanlık eğitimini tamamlayan davacı tarafından, eşinin 2002 yılından itibaren Ankara ilinde sosyal güvenlik primi ödenmek suretiyle hizmet akdi ile işçi statüsünde … Sanayi ve Ticaret A. Ş.'de çalıştığından bahisle; 64. dönem Devlet hizmeti yükümlülüğü mazeret durumu (eş ve sağlık) kurasında eş durumu mazeretine istinaden Ankara iline atanmak için yapılan başvurunun reddine ilişkin işlem ile … Hastanesine atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.… İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararı ile dava reddedilmiş olup; anılan karar Danıştay İkinci Dairesinin 25/12/2019 günlü, E:2016/15247, K:2019/7527 sayılı kararı ile bozulmuştur.İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Bozma kararına uyulmak suretiyle verilen … İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; uyuşmazlık konusu olayda, dava konusu işlemin dayandırıldığı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, dayanağını Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikten aldığından ve 16/08/2014 tarihli değişiklikten sonra, kamu kurum ve kuruluşlarının Yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağından, kurum yönetmeliklerinin Genel Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin uygulanmasının imkanı bulunmadığı, bu hukuki çerçevede 16/08/2014 tarihinden sonra, stratejik personelin eş durumu mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunma hakkının mevcut olduğunun kabulünün gerektiği; davacının eşinin, nakil talep edilen yerde, son üç yıl sosyal güvenlik primi ödenmek suretiyle kesintisiz ve halen çalıştığının, çalıştığı kuruluşun başka bir yerde şubesinin de mevcut olmadığının anlaşılması karşısında, dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; dava konusu işlemin hizmet gereklerine, kamu yararına ve hukuka uygun olduğu, davacının stratejik personel olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 20. maddesi uyarınca işlemin tesis edildiği, mevzuat hükümlerine aykırı ve iptalini gerektirecek bir durumun bulunmadığı ileri sürülmektedir.KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün olup, 50. maddesinin dördüncü fıkrasında ise Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin, bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükme bağlanmıştır.

… İdare Mahkemesinin temyize konu kararı; Danıştay İkinci Dairesinin 25/12/2019 günlü, E:2016/15247, K:2019/7527 sayılı bozma kararında belirtilen gerekçeler göz önüne alınarak verilmiş bir karar olduğundan, usul ve hukuka uygun bulunmakta ve bozulmasını gerektirecek bir hukuka aykırılık taşımamaktadır.KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE