Sağlık bakanlığında izin ve istifalar iptal edildi

sağlık personeli istifa edemeyecek, sağlık personeli covid 19 nedeniyle yıllık izin kullanamayacak, 27.10.2020 sağlık bakanlığı yönetim hizmetleri yazı

Sağlık bakanlığında izin ve istifalar iptal edildi

sağlık personeli istifa edemeyecek, sağlık personeli covid 19 nedeniyle yıllık izin kullanamayacak, 27.10.2020 sağlık bakanlığı yönetim hizmetleri yazı örneği

Sağlık bakanlığında  izin ve istifalar iptal edildi

Sağlık bakanlığında Covid 19 ile mücade kapsamında  izin ve istifalar iptal edildi

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce çıkarılacak yazıyla Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan tüm sağlık çalışanalrının yıllık izinleri mazeret izinleri hariç olmak üzere ikinci bir emre kadar iptal edildi. Bakanlık ayrıca, mazeret izinleri hariç yıllık izinlerin durdurulduğunu açıkladı. Emekli olmak isteyenler için ise, yaş haddi ve malulen hariç emeklilik işlemi tesis edilemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - DİĞER HİZMET SINIFLARI ATAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27/10/2020 17AS. «M3S742 - 929 - 3137

00127833456

Sayı : 60438742-929 Konu : Personel İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bu minvalde; Bakanlığımızca, gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerekse de merkez ve taşra teşkilatımızda görevli personelin enfekte olma riskini en aza indirebilmek amacıyla birçok alanda salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbirler alınarak teşkilatlarımıza ve kamuoyuna duyurulmuştur. Gelinen süreçte; kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen aşağıdaki düzenlemelerin yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin;

  1. Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (İstifa) talebinde bulunan personelin mezkûr talebi kabul edilmeyecektir.
  2. 5434 sayılı Kanunun 40 inci maddesine göre yaş haddinden emekli olacaklar ile 5510 sayılı Kanuna göre, malulen emekli olacakların ayrılışları yapılacak olup bu kapsam dışındakilere yönelik olarak emeklilik işlemi tesis edilmeyecektir.
  3. Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerinin, re’sen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemleri yapılıp işten ayrılmaları sağlanacak bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecektir.
  4. Eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna davalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.
  5. Sağlık Tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecektir.
  6. Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlığımızca zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (re'sen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacaktır.
  7. Yasal mazeret izinleri (Evlilik. Ölüm, Analık. Hastalık ve Refakat) hariç Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durdurulmuştur. Hali hazırda yıllık iznini kullanmakta olan personel ise mezkûr izinlerini kullanmaya devam edeceklerdir.

8.Çalışan eşlerin her ikisinin de Bakanlığımız personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirleri alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanlarımızın yıllık izin talepleri, kadın çalışana öncelik verilmek kaydıyla kurum amirlerince değerlendirilerek hizmeti aksatmayacak şekilde planlama yapılacaktır.

9-    657 sayılı Kanunun 103'üncü maddesinin son fıkrasına göre radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacaktır.

10-    Personele. 02.06.2020 tarihli ve 1483 sayılı yazımızın birinci maddesi çerçevesinde kurum amirlerince takdir edilmek kaydıyla idari izin verilmesi uygulaması devam edecektir.

11-    Doğum sonrası analık iznine müteakip alman ücretsiz izinler ile 657 sayılı kanunun 77 nci ve 78 inci maddelerine göre talep edilen ücretsiz izinler ve ilgili kanununa göre sendikalarda yönetici pozisyonundan dolayı ücretsiz izin talep edenlerin talepleri karşılanacak olup bunlar harici personele ücretsiz izin verilmeyecektir.

12-    Bakanlık Makamının 27.08.2020 tarih ve 2525 sayılı Olurları ile yürürlüğe konulan COVID-19 kapsamında Kamu Çalışanlarına yönelik tedbirler konulu yazımız yürürlükte olup hamile personele hamileliğin 24 üncü haftasından 32 inci haftasına kadar izin verilmesi uygulamasına devam olunacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 21:12
YORUM EKLE