Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanının DÖSE Ek Ödemesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan davacının, laboratuvar hizmetlerinde görev yapmadığ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanının DÖSE Ek Ödemesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan davacının, laboratuvar hizmetlerinde görev yapmadığı ve girişimsel işlemler puanının bulunduğu hususu dikkate alındığında, döner sermaye ek ödemesinin hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ödenmesi gerektiği hakkında


T.C.


DANIŞTAY Onbirinci Daire


Esas No: 2014/4591 Karar No: 2016/582


Kararın Düzeltilmesini      İsteyen (Davalı) : Sağlık Bakanlığı


Vekili                              :  Av. ...


Karşı Taraf (Davacı)       :  ...


Vekili                              :  Av. ...


İstemin Özeti : Danıştay Onbirinci Dairesince verilen 13.06.2014 tarihli ve E:2010/10115; K:2014/4313 sayılı kararın; davalı İdare tarafından, düzeltilmesi istenilmektedir.


Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.


Danıştay Tetkik Hâkimi : Bekir Zeybek


Düşüncesi :         Kararın      düzeltilmesi      dilekçesinde    ileri     sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54'iincü maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirine uymadığından istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince, kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen sebepler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine uygun bulunarak, düzeltme isteğinin kabulü ile Danıştay Onbirinci Dairesinin 13.06.2014 tarihli ve E:2010/10115; K:2014/4313 sayılı kararı kaldırıldıktan sonra işin gereği görüşüldü:


Dava, ....Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan davacının, döner sermaye ek ödemesinin hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ödenmesi isteğiyle yaptığı başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan tutarın yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.


İdare Mahkemesince; davacının döner sermaye ek ödemesinin hastane hizmet puan ortalamasından hesaplanarak ödenmesi gerektiğinden bahisle dava konusu işlemin iptaline, tazminat istemine yönelik olarak ise davanın kısmen kabulüne; kısmen süre aşımı yönünden reddine karar verilmiştir.


Davalı İdare, Mahkeme kararının, hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.


209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un dava tarihinde yürürlükte olan haliyle 5. maddesinin 5471 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile değişik 3. ve 4. fıkralarında; "Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurlar ile bu kurum ve kuruluşlarda 10.07.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeline ve 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 3. maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele mesai içi veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usulleri; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." kuralına yer verilmiştir.


209 sayılı Kanun’la verilen yetkiye dayanılarak Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 01.04.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, esas ve usulleri belirlenmiştir.


12.05.2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin "Temel esaslar" başlıklı 5. maddesinin, 24.04.2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik (j) fıkrasında; Devlet hastanelerinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının, bu Yönetmeliğin 17’nci maddesinde biyokimya ve mikrobiyoloji branşları için belirlenen esaslar çerçevesinde hastane hizmet puan ortalamasından değerlendirileceği düzenlenmiştir.


Söz konusu Yönetmeliğin, 26.03.2008 tarihli ve 26828 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.09.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Yönetmelik ile değişik "Kurumlarda net performans puanının hesaplanması" başlıklı 17. maddesinin (1) A-3 numaralı bendinde;


"3) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Biyokimya, Mikrobiyoloji ve diğer İlgili Uzmanlar;


Bu branş Tabipler için Net Performans Puanı, hastane kadro yatak sayısına göre aşağıdaki şekilde her bir uzman tabip için "hastane hizmet puan ortalaması" esas alınarak hesaplanır.


(Kadro yatak sayısı 250 veya 250’den az ise 1 Uzman Tabip,


Kadro yatak sayısı 250’den fazla, 500 veya 500’den az ise 2 Uzman Tabip, Kadro yatak sayısı 500’den fazla, 1000 veya 1000’den az ise 3 Uzman Tabip,


Kadro yatak sayısı 1000’den fazla ise 4 Uzman Tabip)


Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)


Laboratuvarda görev yapan her branş, yukarıda belirtilen kriter çerçevesinde kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilir. İlgili branşta görev yapan uzman tabip sayısı hastane kadro yatak sayısına göre, yukarıdaki şekilde belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde hastane kadro yatak sayısına göre belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere, diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.


Net Performans Puanı = ((Hastane Hizmet Puan Ortalaması x Hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı x Aktif Çalışılan Gün Katsayısı x Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan x Aktif Çalışılan Gün Katsayısı x Serbest Meslek Katsayısı)" hükmüne yer verilmiştir.


Dosyanın incelenmesinden, Nafiz Kurt Devlet Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan davacının, döner sermaye ek ödemesinin hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ödenmesi isteğiyle yaptığı başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan tutarın yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.


Anılan hükümlerin değerlendirilmesinden; Biyokimya, Mikrobiyoloji ve diğer İlgili Uzmanların döner sermaye ek ödemesinin hastane hizmet puan ortalaması üzerinden hesaplanarak ödenebilmesi için ilgililerin tabip muayene ve girişimsel işlemler puanının bulunmaması ve laboratuvar hizmetlerinde görev yapması gerekmektedir. Dairemizce verilen 12.11.2015 tarihli ara kararına istinaden davalı İdare tarafından verilen cevapta, davacının dava konusu edilen uyuşmazlık tarihinde laboratuvar hizmetlerinde çalışmadığı ve girişimsel işlemler puanının mevcut olduğu belirtilmiştir.


Bu durumda, laboratuvar hizmetlerinde görev yapmayan ve girişimsel işlemler puanı mevcut olan davacının döner sermaye ek ödemesinin hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ödenmesi isteğiyle yaptığı başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.


Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Samsun 1. İdare Mahkemesinin 13.07.2010 tarih ve E:2009/1338, K:2010/775 sayılı kararının bozulmasına; dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2017, 10:09
YORUM EKLE