Doğum Yapan Sağlık Çalışanın İcap Nöbeti

Doğum Yapanlara 1 Yıl Süre İle İcap Nöbeti Verilemez Doğum Yapan

Doğum Yapan Sağlık Çalışanın İcap Nöbeti

Doğum Yapanlara 1 Yıl Süre İle İcap Nöbeti Verilemez


Doğum Yapan Sağlık Çalışanına doğum üzerinden bir yıl  geçmeden icap nöbeti yazılamayacağına ilişkin Danıştay Başkanlığınca verilen karar yazımız ekindedir.


Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.


T.C. D A N I Ş T A Y Beşinci Daire Esas No : 2013/7100 Karar No : 2015/8746


Anahtar Kelimeler : İcapçı Nöbeti, Ev Nöbeti, Doktor


Özeti :Doktor olan davacının, doğum yapmasının üzerinden bir yıl geçmeden icapçı (ev) nöbetine dahil edilemeyeceği hakkında.


Temyiz Eden (Davacı) : … Vekili : Av. … Karşı Taraf (Davalı) : Manisa Valiliği Vekili : Av. …


İsteğin Özeti : Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen 17/04/2013 günlü, E:2012/282; K:2013/415 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.


Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.


Danıştay Tetkik Hâkimi : Bekir Şimşek Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: Dava; Salihli Devlet Hastanesinde kardiyolog olarak görevli olan davacının, doğum yapmasının üzerinden bir yıl geçmemesine karşın 2012 yılı Ekim ayı icapçı nöbetine (ev nöbeti) dahil edilmesi yönündeki Salihli Devlet Hastanesi Baştabipliği işleminin iptali istemiyle açılmıştır. Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen 17/04/2013 günlü, E:2012/282; K:2013/415 sayılı kararla; gerek tıp doktorlarına özgü icapçı nöbeti (ev nöbeti)nin 657 sayılı Yasa’nın 101. maddede ifade edilen "gece nöbeti" ile mahiyetinin ve uygulama koşullarının aynı olmaması gerekse davacının çalıştığı kurum tarafından yürütülen hizmetlerin teknik olarak günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetler olarak kabul edilmesine olanak bulunmaması karşısında kardiyoloji doktoru olan davacının 2012 yılı Ekim ayı icapçı nöbetine (ev nöbeti) dahil edilmesi yönündeki Salihli Devlet Hastanesi Baştabipliği işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun "Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti" başlıklı 101. maddesinde; "Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez." hükmü yer almaktadır. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin nöbet türleri başlıklı 42. maddesinde; nöbet hizmetlerinin evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti olarak dört şekilde yürütüleceği, "icapçı nöbeti (ev nöbeti)" ile ilgili olarak da, uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanların sırayla ev nöbetini tutacakları, bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanacağı, ev nöbetçisinin mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumlu olduğu, ev nöbetçisinin akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecbur olduğu, 37. maddesinde; Yataklı tedavi kurumlarında çalışmaların günün 24 saatinde kesintisiz devam edeceği hükme bağlanmıştır. Yukarıda açıklamalarına yer verilen mevzuatın değerlendirmesinden, hastanelerde sunulan sağlık hizmetinin, günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerden olduğu, bu tür hizmetlerin sunulduğu yerlerdeki kadın memurlara doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceğinin anlaşıldığı, icapçı nöbeti (ev nöbeti)nde ise; kişinin gece kurumda kalmamasına rağmen, kurumdan çağrıldığı takdirde kuruma gitmesi ve çalışması gerekmesi karşısında, bu nöbetinde gece nöbeti kapsamında olduğu sonucuna varıldığından, davacının doğum yapmasının üzerinden bir yıl geçmemesine karşın 2012 yılı Ekim ayı icapçı nöbetine (ev nöbeti) dahil edilmesi yönündeki işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.İdari Dava Daireleri Kararları Beşinci Daire 234 Danıştay Dergisi Yıl : 2016 Sayı : 141 Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen 17/04/2013 günlü, E:2012/282; K:2013/415 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 09/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2017, 10:10
YORUM EKLE