Unvan Değişikliği Sınavı Sonucunda Atamada İdarenin Takdir Yetkisi

Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavını Kazananlarının Atamalarında İdarenin Takdir Yetkisi  Unvan Değişikliği Sınavı Sonucunda Atamada İdarenin Takdir Yetkisi görevde yükselme sınavını kazanan memurun ataması iptal edilebilir mi

Unvan Değişikliği Sınavı Sonucunda Atamada  İdarenin Takdir Yetkisi

Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavını Kazananlarının Atamalarında İdarenin Takdir Yetkisi 

Tekniker kadrosu için açılan unvan değişikliği sınavını kazanan davacının atanma isteminin, mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilip sonuçlandırılması gerektiği; atanma hakkı kazanan personelin atanmaması konusunda idarenin takdire dayalı yetki kullanamayacağı hakkında karar.

T.C.

DANIŞTAY Beşinci Daire

Esas No: 2014/6135

Karar No : 2015/8923

Temyiz İsteminde Bulunan        (Davacı) : …

Vekili                             : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Muş Belediye Başkanlığı

Vekili                             : Av. …

İsteğin Özeti     : Van    2. İdare    Mahkemesince verilen 25/11/2013 günlü, E:2011/202; K:2013/1506 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti                    :   Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Abdülaziz Ulubatlı

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Muş Belediye Başkanlığı emrinde tahsildar olarak görev yapan davacının, 2010 yılı Mahalli İdareler Personeli Unvan Değişikliği sınav sonucuna göre tekniker kadrosuna atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 10/01/2011 tarih ve 72 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Van 2. İdare Mahkemesince verilen 25/11/2013 günlü, E:2011/202; K:2013/1506 sayılı kararla; unvan değişikliği sınavında başarılı olunmasının, İdarenin takdir yetkisini kaldırarak, doğrudan tekniker kadrosuna atanılması sonucunu doğurmayacağı; davacının, unvan değişikliği sınavında başarılı olduğundan bahisle, tekniker kadrosuna atanma talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

04/07/2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin 2/a fıkrasında, tekniker kadrosunun unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayıldığı; unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şardarı düzenleyen 8. maddesinde, son yılın sicil notunun 76 puandan aşağı olmamak, unvan değişikliği sınavında başarılı olmak ve yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunu’nun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak; unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şardarı düzenleyen 9. maddesinin l/e bendinde, en az ild yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak şartının yer aldığı; unvan değişikliği sınavı başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrasında, unvan değişikliğine tabi kadrolara atamanın; bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılacağı; aynı maddenin 4. fıkrasında, yapılacak sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden 70 puan alınmasının şart olduğu; sınav sonucunun açıklanması ve belgelerin saklanması başlıklı 17. maddesinin 2. fıkrasında ise, sınav sonuçlarının aynı görev ve unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerli olduğu belirtilmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Muş Belediye Başkanlığı emrinde tahsildar kadrosunda görev yapan davacının, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan protokol uyarınca, 19/09/2010 tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan unvan değişikliği sınavına katıldığı ve bu sınav sonucunda 74,33 puan almak suretiyle başarılı olduğu; sonrasında 04/01/2011 tarihli dilekçe ile davalı idareye başvurarak, tekniker kadrosuna atanma talebinde bulunduğu; bu talebinin, teknik kadrolara kalifiye elemanlar arasından ihtiyaç bulunan birimlere ehliyet ve liyakat esasları göz önüne alınarak personelin üst yönetici tarafından atamalarının yapıldığından bahisle, davalı İdare tarafından değerlendirilemediği gerekçesiyle reddi üzerine temyizen İncelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilen unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olarak, atanma hakkını kazanan personelin, atanması konusunda, idarenin bağlı yetki içerisinde olduğu; diğer bir ifadeyle, ilân edilen boş kadroya sınav sonucu atanma hakkını kazanan personelin atanmaması hususunda idarenin takdire dayalı yetki kullanamayacağı açıktır.

Buna göre; tekniker kadrosu için açılan sınavı kazanarak, atanmaya hak kazanan davacının, atanma talebinin anılan yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında değerlendirilip neticelendirilmesi gerekirken, kalifiye elemanlar arasından ihtiyaç bulunan birimlere ehliyet ve liyakat esasları göz önüne alınarak personelin üst yönetici tarafından atamalarının yapıldığı gerekçesiyle talebin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık; davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüyle, Van 2. İdare Mahkemesince verilen 25/11/2013 günlü, E:2011/202; K:2013/1506 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 12/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2019, 16:56
YORUM EKLE