Teknisyen 2 yıllık bölüm okursa zam tazminat farkı alır mı

lise mezunu teknisyen 2 yıllık meslek yüksek okul mezunu olursa teknikerin alacağı zam ve tazminatları alır mı

Teknisyen 2 yıllık bölüm okursa zam tazminat farkı alır mı

lise mezunu teknisyen 2 yıllık meslek yüksek okul mezunu olursa teknikerin alacağı zam ve tazminatları alır mı

Teknisyen 2 yıllık bölüm okursa zam tazminat farkı alır mı

Teknisyen 2 yıllık bölüm okursa zam tazminat farkı alır mı

ÖZET: Teknik Hizmetler Sınıfında teknisyen olarak görev yapan …’ün Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kimya Teknolojisi Önlisans Programını bitirmesine istinaden, teknikerler için öngörülen zam ve tazminatların ödenmesinde öğrenim değişikliğinin yapıldığı tarihin mi yoksa Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantı karar tarihinin mi esas alınacağı hk. (20.03.2013- 3074)

Bilindiği üzere; 16/01/2013 tarih ve 28530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/4156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile; 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerin 2013 yılında da uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmış; 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”ın 4 üncü maddesinin (e ) bendinde; “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” hükmüne yer verilirken 13 üncü maddesinde ise; zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere; bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine, Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir. 160 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinin uygulamaya ilişkin ortak açıklamalar başlıklı E bölümünün 3 üncü maddesinde ise; “Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır.” denilmektedir. Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; mesleki üst öğrenin için öngörülen zam puan ve tazminat oranlarının uygulanmasında ilgilinin gerekli belgeleri kurumunuza ibraz ettiği tarihin esas alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.

YORUM EKLE