Sözleşmeli çalışılan sürenin kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi ile ilgili karar

Sözleşmeli çalışılan sürenin kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi ile ilgili karar

Sözleşmeli çalışılan sürenin kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi ile ilgili karar

Sözleşmeli çalışılan sürenin kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi ile ilgili karar

Sözleşmeli çalışılan sürenin kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi ile ilgili karar

Sözleşmeli çalışılan sürenin kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi ile ilgili karar

Davacıların 657 sayılı Kanun'un 36. ve Geçici 37. maddeleri uyarınca sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin belirlenmesi bakımından, aynı Kanunun 64. maddesi hükümlerinin haklarında uygulanması gerektiğinden ve anılan sürelerde disiplin cezasını gerektiren fiil veya davranışları varsa idarece tespit edilip kayda alınarak işlem tesisi mümkün olduğundan, davacıların taleplerinin, bu şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekirken, anılan madde hükmünden yararlanamayacakları gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bölge idare mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın “dava konusu işlemlerin iptali” yolunda giderilmesine ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 20/06/2022 tarih ve E:2022/25, K:2022/41 sayılı kararı. 

T.C.

D A N I Ş T A Y

İDARİ DAVA DAİRELERİ

KURULU

Esas No : 2022/25

Karar No : 2022/41

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ
HAKKINDA KARAR

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 09/03/2022 tarih ve E:2022/12, K:2022/12 sayılı kararıyla;

.............. vekili Av.................... tarafından, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 13/01/2022 tarih ve E:2021/2900, K:2022/102 sayılı kararı ile Adana Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 15/10/2021 tarih ve E:2020/264, K:2021/1706 sayılı kararı arasındaki aykırılığın giderilmesinin istenmesi nedeniyle,

"Aykırılığın, dava konusu işlemin iptali yolundaki İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği" görüşüyle, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3/C maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi uyarınca dosyanın Danıştaya gönderilmesi üzerine,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkimi ............................................................................................................................................. 'ün................................................................................................................... açıklamaları

dinlendikten sonra konu ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI :

A- İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 2. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2021/2900 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: ............ Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan davacının,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştığı sürelerin, aynı Kanun'un 64. maddesinde düzenlenmiş olan disiplin cezası almaksızın geçirilen 8 yıllık sürenin hesabında değerlendirilerek bir kademe ilerlemesi uygulanması istemiyle yapılan 27/01/2021 tarihli başvurunun reddine ilişkin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet

Komisyonu Başkanlığının 27/01/2021 tarih ve 2021/50 sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

Aydın 1. İdare Mahkemesinin 27/10/2021 tarih ve E:2021/166, K:2021/893 sayılı kararının özeti:

657 sayılı Kanun hükümlerinin 4/B maddesi hükmü kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında doğrudan uygulanması mümkün olmamakla birlikte, gerek bu hükümlerin "referans norm" olarak alınabileceğine dair Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun içtihatları, gerekse de Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği'nin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde yer alan, bu Yönetmelik hükümlerinin sözleşmeli personel hakkında da uygulanacağını öngören hükmü karşısında, davacının sözleşmeli personel olarak çalıştığı süre içinde herhangi bir disiplin cezası aldığı yolunda bir iddia ileri sürülmediğine ve bu sürenin de davalı idarece davacının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirildiği konusunda taraflar arasında bir çekişme bulunmadığına göre aynı sürenin 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamındaki hizmetlerin 64. maddede belirtilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilmesi ve aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanması gerektiği sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 13/01/2022 tarih ve E:2021/2900, K:2022/102 sayılı kararının özeti :

Aydın 1. İdare Mahkemesince verilen 27/10/2021 tarih ve E:2021/166, K:2021/893 sayılı kararın dayandığı gerekçenin usul ve hukuka uygun olduğu, istinaf başvurusunun kabulünü gerektiren başka bir neden de bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.

ADANA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 3. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2020/264 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: .............. Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan davacının,

sözleşmeli olarak çalıştığı sürelerin 657 sayılı Kanun'un 64. maddesi gereğince disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilerek, son sekiz yıllık hizmetinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmasından dolayı tarafına bir kademe ilerlemesi uygulanması istemiyle yapılan 10/09/2019 tarihli başvurunun reddine ilişkin ............................................................................................................................................. Adli....................................................................................................................... Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 11/09/2019 tarih ve 2019/335 sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

Adana 1. İdare Mahkemesinin 23/01/2020 tarih ve E:2019/1161, K:2020/103 sayılı kararının özeti:

Dava konusu olayda uyuşmazlığın, davacının 657 sayılı Kanun'un 4/B kapsamında sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin son sekiz yıl içinde disiplin cezası alınmayan dönemden sayılıp sayılmayacağından kaynaklandığı; 06/06/1978 tarih ve 7115754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da sözleşmeli personele uygulanacak disiplin cezasına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği gibi 657 sayılı Kanun'un disiplin hükümlerine de atıfta bulunulmadığı, mevzuatında disiplin hükümleri bulunmaması nedeniyle sözleşmeli dönemde disiplin cezası alınmasına olanak bulunmayan dönemin son sekiz yıl hesabında dikkate alınmayacağı ve sözleşmeli olarak çalışmaktayken disiplin cezası alınmadığı ileri sürülerek memurluğa geçtikten sonra 657 sayılı Kanun'un 64/4. maddesine göre ilave bir kademe ilerlemesi uygulanmasından davacının yararlandırılmasının mümkün olmadığı,

Bu durumda, sözleşmeli olarak çalışmakta iken 2011 yılında 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında kadrolu Devlet memuru olarak atanan davacının, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam edildiği ve ilgili mevzuatında disiplin hükümlerinin bulunmaması nedeniyle, söz konusu statüdeki hizmetlerinin disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, ............................................................................................................................................. Adli.......................................................................................................... Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın 11/09/2019 tarih ve 2019/335 sayılı işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Adana Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 15/10/2021 tarih ve E:2020/264, K:2021/1706 sayılı kararının özeti:

Adana 1. İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinde düzenlenen kararın kaldırılması nedenlerinin bulunmadığı anlaşıldığından istinaf isteminin reddine kesin olarak karar verilmiştir.

C- KONUYLA İLGİLİ OLARAK DİĞER BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLAR:

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin E:2020/699, K:2020/1380 sayılı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin E:2022/588, K:2022/656 sayılı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin E:2021/880, K:2022/613 sayılı, Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin E:2022/514, K:2022/678 sayılı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin E:2021/953, K:2022/72 sayılı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin E:2022/432, K:2022/395 sayılı kararları, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 13/01/2022 tarih ve E:2021/2900, K:2022/102 sayılı kararı ile aynı doğrultudadır.

II-İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Uyuşmazlıklarda, Adalet Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde çalışmakta iken aynı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında kadrolu Devlet memuru olarak atanan davacılar, sözleşmeli statüde çalıştıkları sürelerin, 657 sayılı Kanun'un 64. maddesi gereğince disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilerek, son sekiz yıllık hizmetlerinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmalarından dolayı taraflarına bir kademe ilerlemesi uygulanması istemiyle başvurularda bulunmuşlar, taleplerinin idare tarafından reddedilmesi üzerine açılan davalarda aynı konuda verilen farklı nitelikteki kararların kesinleşmesi üzerine incelenen aykırılığın oluştuğu görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT :

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası:

D. Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler

Genel ilkeler

Madde 128 - Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/12 md.) Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu:

İstihdam şekilleri:

Madde 4 - (Değişik: 30/5/1974 - KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

Memur:

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

Sözleşmeli personel:

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

(Mülga ikinci paragraf: 4/4/2007 - 5620/4 md.)

Tesis edilen sınıflar:

Madde 36 - (Değişik: 30/5/1974 - KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

ORTAK HÜKÜMLER

1 - ...

6 - Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

Kademe ve kademe ilerlemesi:

Madde 64 - (Değişik: 13/2/2011 - 6111/100 md.)

Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl

çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. ...

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. ...

Geçiş hükümleri:

Geçici Madde 36 - (Ek: 13/2/2011 - 6111/116 md.) ...

Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl, d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır. ...

Geçici Madde 37 - (Ek: 2/6/2011 - KHK-632/1 md.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar. ...

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

30/05/1999 tarih ve 23710 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Mülga) Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği:

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, adli ve idari yargı hakim ve savcıları dışında kalan Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurlar ile sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun:

Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulu:

Madde 3/C- (Ek: 18/6/2014-6545/6 md.)

...

Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri şunlardır: ...

c) Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması hâlinde; resen veya ilgili bölge idare mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu aykırılığın veya uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin uygun görülmesi hâlinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştaydan bu konuda karar verilmesini istemek. ...

(Değişik:17/10/2019-7188/7 md.) Dördüncü fıkranın (c) bendine göre yapılacak istemler, konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna iletilir. İlgili dava daireleri kurulunca üç ay içinde karar verilir. Aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak bu fıkra uyarınca verilen kararlar kesindir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Başvuruya konu olan kararlar arasındaki aykırılık, Adalet Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde çalışmakta iken aynı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında kadrolu Devlet memuru olarak atananların, sözleşmeli statüde çalıştıkları sürelerin, 657 sayılı Kanun'un 64. maddesi gereğince disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu oluşturmaktadır.

657 sayılı Kanun'un 64. maddesinde yer alan, Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanacağı kuralı, 6111 sayılı Kanun'un 100. maddesi ile "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." biçiminde değiştirilmiştir.

Devlet memurları için sicil notu verme uygulaması kaldırılmış olmakla birlikte, 6111 sayılı Kanun'un 116. maddesi ile 657 sayılı Kanun'a eklenen "Geçiş hükümleri" başlıklı Geçici 36. madde ile, 64. maddeden yararlanamamış olanlar için söz konusu maddelerin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulamaya devam edileceği hükme bağlanmış, aynı maddenin devamında da 64. maddelerde yer alan sekiz yıllık sürenin, ilk sekiz yıllık dönem için nasıl uygulanacağı açıklanarak, bu maddeler kapsamında yapılacak değerlendirilmelerde, dönemler itibarıyla uygulanacak mevzuat gösterilmiştir.

Aykırılığa konu edilen kararların incelenmesinden; davacıların, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştıkları sürelerin 657 sayılı Kanun'un 64. maddesi gereğince disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilmesi için yaptıkları başvuruların, davalı idarece, "bu sürelerin Devlet memuru olarak geçirilen süreler olmaması" ve "mevzuatlarında disiplin hükümlerinin bulunmaması" gerekçeleriyle reddedildiği anlaşılmaktadır.

Gerek 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin ortak hükümler başlığı altında yer alan (C) bendinin 6 numaralı alt bendinde, gerekse Geçici 37. maddesinin 4. fıkrasında, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde çalışmakta iken memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümler nedeniyle, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği öngörülen 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde geçirilen sürelerin; sürekli ve başarılı hizmet gösteren memurlar için disipline uygun davranışın ödülü niteliğinde olan, bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmakla asli olarak edinilebilen ilerlemenin yanında fer'i bir kazanım öngören ve uyuşmazlıkta uygulanan norm olan "son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü bakımından da dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuruların idarece reddinin diğer bir gerekçesi olan, "mevzuatlarında disiplin hükümlerinin bulunmaması" hususu ise, davacıların Adalet Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde çalışırken yürürlükte bulunan ve disiplin suç ve cezaları hakkında da hükümler içeren 30/05/1999 tarih ve 23710 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (Mülga) Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde bu Yönetmelik hükümlerinin sözleşmeli personel hakkında da uygulanacağının belirtilmiş olması ve söz konusu dönemde davacıların sözleşmelerinin feshi sonucunu doğurması nedeniyle disiplin cezasını gerektiren fiil veya davranışlarının idarece tespit ediliyor ve kayda alınıyor olması dikkate alındığında, başvuruların, uygulanan normda belirtilen disipline ilişkin hususun bu çerçevede değerlendirilerek sonuçlandırılması gerektiği anlaşıldığından dayanaksız bulunmuştur.

Bu durumda, davacıların 657 sayılı Kanun'un 36. ve Geçici 37. maddeleri uyarınca sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin belirlenmesi bakımından, anılan Kanun'un 64. maddesi hükümlerinin haklarında uygulanması gerektiğinden ve anılan sürelerde disiplin cezasını gerektiren fiil veya davranışları varsa idarece tespit edildiği ve kayda alındığı dikkate alındığında 657 sayılı Kanun'un 64/4. maddesi hükmündeki disipline ilişkin şartın bu çerçevede ilgilendirilerek işlem tesisi mümkün olduğundan, davacıların taleplerinin bu şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekirken, anılan madde hükmünden yararlanamayacağı gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

III-SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle; Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, yukarıda belirtilen gerekçe ile işlemin iptali kararı doğrultusunda giderilmesine, kesin olarak, 20/06/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Devlet memurları için sicil notu verme uygulaması kaldırılmış olmakla birlikte, 6111 sayılı Kanun'un 116. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen "Geçiş hükümleri" başlıklı Geçici 36. madde ile, 64. maddeden yararlanamamış olanlar için söz konusu maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulamaya devam edileceği ve 64. maddede yer alan sekiz yıllık sürenin, ilk sekiz yıllık dönem için nasıl uygulanacağı açıklanarak, bu madde kapsamında yapılacak değerlendirilmelerde, dönemler itibarıyla uygulanacak mevzuat gösterilmiştir.

Uyuşmazlıklarda, davacıların, Adalet Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde çalışmakta iken 632 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici 37. madde hükmü uyarınca aynı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında kadrolu Devlet memuru olarak atandıkları, başvuru ve işlem tarihi itibarıyla bu statüde (4/A) 8 yıllık hizmetlerinin bulunmadığı, böylece Kanun'da öngörülen "son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. " şartını sağlayamadıkları görülmektedir.

Giderilmesi istenen aykırılık ise, davacıların 657 sayılı Kanunun 4/B kapsamında sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin son sekiz yıl içinde disiplin cezası alınmayan dönemden sayılıp sayılmayacağından kaynaklanmaktadır.

657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında kadrolu "memur" olarak görev yapan ile aynı Kanunun 4/B maddesi kapsamında "sözleşmeli personel" olarak görev yapan kamu görevlilerinin, aynı statüde olmadıkları ve farklı mevzuata tabi oldukları, bu bağlamda 657 sayılı Kanun hükümlerinin sözleşmeli personeller için doğrudan uygulanmasının mümkün olmadığı, açık bir yasal düzenleme olmadan memur statüsünde bulunanlara tanınan bir haktan sözleşmeli personel statüsünde çalışanların yararlandırılamayacağı açıktır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06/06/1978 tarih ve 7115754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın" yürürlüğe konulmuş olup, bu Esaslarda sözleşmeli personele uygulanacak disiplin cezasına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği gibi, 657 sayılı Kanun'un disiplin hükümlerine de atıfta bulunulmamaktadır. Mevzuatında disiplin hükümleri bulunmaması nedeniyle sözleşmeli dönemde disiplin cezası alınmasına olanak bulunmayan dönemin son sekiz yıl hesabında dikkate alınamayacağı da ortadadır.

Bu durumda, sözleşmeli olarak çalışmakta iken 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında kadrolu Devlet memuru olarak atanan davacıların; 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam edildikleri dönemde "memur" olmamaları ve 4/B'lilere ilişkin ilgili mevzuatta disiplin hükümlerinin bulunmaması dikkate alındığında, 4/B'li statüdeki hizmetlerinin 657 sayılı Kanun'un 64/4. maddesinde yer alan disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilmesinin bu konuda açık bir yasal düzeleme olmaksızın mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu edilen idare işlemlerinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, aykırılığın Adana Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 15/10/2021 tarih ve E:2020/264, K:2021/1706 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Üye Üye Üye

10/10

YORUM EKLE