Şef sınavsız sayman kadrosuna atanabilir mi?

şef kadrosunda görev yapanların görevde yükselme sınavı olmaksızın sayman kadrosuna atanma hakları olduğu yönünde dpb görüşü

Şef sınavsız sayman kadrosuna atanabilir mi?

şef kadrosunda görev yapanların görevde yükselme sınavı olmaksızın sayman kadrosuna atanma hakları olduğu yönünde dpb görüşü

Şef sınavsız sayman kadrosuna atanabilir mi?

Şef sınavsız sayman kadrosuna atanabilir mi?

Özet:Şef olarak görev yapmakta olan personelin sayman ve bu unvanla aynı düzeydeki diğer görevlere, görevde yükselme sınavına katılmaksızın, atanmasının uygun olduğu hk. (22/03/2012-4648)

Şef kadrosunda görev yapan personelin sayman kadrosuna, yönetim hizmetleri grubunda yer alan unvanlarda görev yapan (şube müdürü, şef) personelin idari hizmetler grubunda yer alan kadrolara, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış, söz konusu Genel Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde; “Aynı düzeyde görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta yada grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,”, “Üst görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”, “Alt görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri… ifade eder.” şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer taraftan, adı geçen Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinde; “Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenler. Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 15’inci maddesinde, “Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir.” hükmü yer almakta ve aynı maddede hiyerarşik kademeler sıralanmakta olup, buna göre şef unvanlı kadronun şube müdürlüğünün

YORUM EKLE