Ön lisans mezunu olarak sınava giren lisans mezununa intibak yapılmadı

Ön lisans mezunu olarak sınava giren lisans mezununa intibak yapılmadı

Ön lisans mezunu olarak sınava giren lisans mezununa intibak yapılmadı

Ön lisans mezunu olarak sınava giren lisans mezununa intibak yapılmadı

Ön lisans mezunu olarak sınava giren lisans mezununa intibak yapılmadı

Ön lisans mezunu olarak sınava giren lisans mezununa intibak yapılmadı

Sivil memur olarak görev yapan personel, memuriyete girmeden önce bitirdiği lisans öğrenimine göre memuriyete giriş derece ve kademesinin düzeltilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi: İki yıllık önlisans programı olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Muhasebe Programını bitirip, daha sonra da dört yıllık lisans programı olan Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 2004 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına önlisans düzeyinde katılarak 30/07/2007 tarihinde önlisans mezunları için ayrılan kontenjandan … Jandarma Bölge Komutanlığı, genel idari hizmetler sınıfına hesap sorumlusu olarak göreve başlayan ilgilinin, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin (A) bendine göre, iki yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derecesi olan 10. derecenin 2. kademesinden başlangıcının yapılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği; öte yandan, göreve başladığı tarih itibarıyla lisans mezunu olan, bu nedenle 657 sayılı Kanun'un 36/A/12(d) maddesinde yer alan, memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirmiş olma şartını taşımayan davacının, anılan maddede yer alan intibak hükmünden de yararlandırılmasının mümkün bulunmadığına hükmetti.

Davayı temyizen inceleyen Danıştay 12. Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını onadu.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/4617 E. , 2021/3472 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/4617
Karar No : 2021/3472

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı (… Genel Komutanlığı)
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … Jandarma Bölge Komutanlığında sivil memur olarak görev yapan davacının, memuriyete girmeden önce bitirdiği lisans öğrenimine göre memuriyete giriş derece ve kademesinin düzeltilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 19/02/2019 tarih ve E:2018/4801, K:2019/1184 sayılı bozma kararına uyularak; 27/03/1997 tarihinde iki yıllık önlisans programı olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Muhasebe Programını bitirip, 03/06/2002 tarihinde de dört yıllık lisans programı olan Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 2004 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına önlisans düzeyinde katılarak 30/07/2007 tarihinde önlisans mezunları için ayrılan kontenjandan … Jandarma Bölge Komutanlığı, genel idari hizmetler sınıfına hesap sorumlusu olarak göreve başlayan davacının, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin (A) bendine göre, iki yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derecesi olan 10. derecenin 2. kademesinden başlangıcının yapılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği; öte yandan, göreve başladığı tarih itibarıyla lisans mezunu olan, bu nedenle 657 sayılı Kanun'un 36/A/12(d) maddesinde yer alan, memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirmiş olma şartını taşımayan davacının, anılan maddede yer alan intibak hükmünden de yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlığı altında yer alan (A) bendine ilişkin olduğu, lisans mezunu olduğu için memuriyete giriş derecesinin düzeltilmesi gerektiği belirtilerek, Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YanıtlaYönlendir

YORUM EKLE