Müfettişler İstekleri Dışında Başka Göreve Atanamaz

kamuda müfettiş ve denetçi, kadrolarında yer alan memurların istekleri dışında başka birimlerde idari görev verilemeyeceği hakkında Danıştay kararı

Müfettişler İstekleri Dışında Başka Göreve Atanamaz

Müfettişler İstekleri Dışında Başka Göreve Atanamaz

Kamu Kurumunda müfettiş olarak görev yapan bir memurun teftiş kurulu başkanlığından alınarak başka birimde görevlendirilmesine ilişkin işlemin dava edilmesi neticesinde Danıştay Başkanlığı Müfettiş olarak görev yapan kamu görevlilerinin istekleri dışında başka birimlerde görevlendirilemeyeceklerine müfettişlerin başka birimde görevlendirilmesi için  müfettişlerin teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan, ahlaki, mesleki ve sıhhı yetersizliklerinin belirlenmiş olması gerektiğine karar vermiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Beşinci Daire

Esas No : 2002/882

Karar No : 2005/2183

Özeti : Müfettişlerin, teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan ahlaki, sıhhi ve mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe, istekleri dışında idari görevlere atanamayacakları hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : …

İsteğin Özeti : Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğünde Başmüfettiş olarak görev yapan davacının, hakediş, izin, rapor gibi işlemleri APK Dairesi Başkanılğınca takip  edilmek üzere, onay tarihi itibariyle mevcut istihdam yerinde kalmak kaydıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı dışında Genel Müdürlük makamına bağlı olarak görevlendirilmesine ilişkin 25.8.2000 tarihli işlemin kendisiyle ilgili kısmının; müfettişlerin teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan, ahlaki, mesleki ve sıhhı yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamayacakları ve istekleri dışında idari göreve atamayacakları yolundaki genel düzenleme dikkate alındığında ve davacının asli ve sürekli görevlere ilişkin kadrolarda yer alan 1. dereceli başmüfettişlik kadrosuna atanmasının yapılmaması yönündeki işlemin Mahkemelerince iptal edilmesi nedeniyle davacının asli ve sürekli başmüfettişlik kadrosuna atanmasının zorunlu olması karşısında hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali yolunda Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce verilen 25.10.2001 günlü, E:2001/350, K:2001/1209 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Nihat Bayram

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Mehmet Akkaya

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince 2577 sayılı Yasanın 17/2. maddesi uyarınca duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek işin gereği düşünüldü: İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen 25.10.2001 günlü, E:2001/350, K:2001/1209 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, posta pulundan artan 2.500.000.- liranın isteği halinde davalıya verilmesine 25.4.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2019, 20:59
YORUM EKLE