Memurun borsada hisse senedi alıp satması yasak mı?

memurların borsa da hisse senedi alıp satmaları ticaret yasağı kapsamında değerlendirilebilir mi?

Memurun borsada hisse senedi alıp satması yasak mı?

memurların borsa da hisse senedi alıp satmaları ticaret yasağı kapsamında değerlendirilebilir mi?

Memurun borsada  hisse senedi alıp satması yasak mı?

Memurun borsada  hisse senedi alıp satması yasak mı?

657 sayılı devlet memurları kanununa göre memurların ticaretle uğraşmaları ve gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları istinasalar dışında yasaklanmıştır. Borsa da şirketlere ait hisse senetlerini alıp satmanın memurun ticaret yasağı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda DPB görüşü yazımız ekindedir.

ÖZET: Polis memurlarının borsada hisse senedi alım satımı yapıp yapamayacağına ilişkin.(02/01/2014-24719)

Polis memurlarının borsada hisse senedi alım satımı yapıp yapamayacağına ilişkin … BİMER başvurusu incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm memurların çalışmalarını kamu hizmetlerine hasretmelerini ve verimli çalışmalarını sağlamak, memuriyet nüfuzunu suistimal ederek haksız kazanç sağlamalarını önlemek ve tarafsız hareket etmelerini temin etmek amacıyla memurlara ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı getirmektedir. Diğer taraftan, 14/02/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda gerek gerçek kişiler gerekse tüzel kişiler açısından tacir kavramının tanımı yapılmıştır. Genel olarak bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denilmekte ve bir ticaret şirketi olan anonim şirketin kurulması, ortakları, işletilmesi ve benzeri hususlar ile ilgili düzenlemelere mezkur Kanunun ilgili maddelerinde yer verilmiştir. 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinden anlaşılacağı üzere, Devlet memurlarının yönetim kurulu üyesi, denetçi veya her ne şekilde olursa olsun şirket personeli olarak anonim şirketlerde görev almaları yasaklanmış olmakla birlikte, genel olarak anonim şirketlerde ve halka açık anonim şirketlerde hisse senedi sahibi olmalarına ilişkin herhangi bir yasak bulunmamaktadır.

Hisse senedi sahipliği, şirketin kuruluşundan sonra hisse senedi devralmak veya sermaye artışına iştirak etmek suretiyle olabileceği gibi şirketin kuruluşunda kuruluş sermayesinin bir bölümüne iştirak etmek suretiyle de olabilmekte, anonim şirketlerde kuruluştan veya sonradan hisse senedi sahibi olmak, hisse senedi sahibine tacir ve esnaf niteliğini kazandırmamaktadır. Bu itibarla, Devlet memurlarının herhangi bir görev almamaları kaydıyla genel olarak anonim şirketler ile halka açık anonim şirketlerde pay sahibi olmalarına yasal bir engel bulunmadığı mütalaa edilmektedir

YORUM EKLE