Memurların görevden alınmalarında yetkide paralellik ilkesi

genel sekreter daire başkanı ve benzeri kadrolarda bulunanların görevden alınmalarında atanma usulune göre yetkide paralellik ilkesi gereği atanma sürecindeki

Memurların görevden alınmalarında yetkide paralellik ilkesi

genel sekreter daire başkanı ve benzeri kadrolarda bulunanların görevden alınmalarında atanma usulune göre yetkide paralellik ilkesi gereği atanma sürecindeki yetkililerin görüşü alınmalı

Memurların görevden alınmalarında yetkide paralellik ilkesi

Memurların görevden alınmalarında yetkide paralellik ilkesi 

genel sekreter daire başkanı ve benzeri kadrolarda bulunanların görevden alınmalarında atanma usulune göre yetkide paralellik ilkesi gereği atanma sürecindeki yetkililerin görüşü alınmalı 

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/15705 E.  ,  2021/2712 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/15705

Karar No : 2021/2712

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; … Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yapan davacının Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreterliğine atanmasına ilişkin Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının … günlü, … sayılı işlemi ile tebliğ edilen 08/08/2019 günlü, 9767 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının Öğrenci İşleri Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken 31/01/2014 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Genel Sekreteri kadrosuna atandığı, 16/07/2019 günlü işlemle bu kez Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını yürütmek üzere vekaleten görevlendirildiği ve son olarak Rektörlük Makamının 08/08/2019 günlü Olur'u ile Genel Sekreterlik kadrosundan alınarak Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği görevine atanması üzerine bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı; davacının Genel Sekreterlik görevinden alınmasına ilişkin işlem incelendiğinde; genel sekreterin doğrudan rektöre bağlı olarak çalıştığı ve rektörle sıkı bir ilişki içerisinde olduğu, Rektörün kendisine doğrudan bağlı olan genel sekreteri seçmekte takdir hakkının bulunduğu, olayda ise, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak kullanıldığına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığından, davacının Genel Sekreterlik görevinden alınmasına ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı; davacının Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği kadrosuna atanması işlemine gelince;

davalı idare tarafından, davaya konu işlemin idareye tanınan takdir yetkisi uyarınca tesis edildiği öne sürülmüş ise de, idareye tanınan takdir yetkisinin bu yönde kullanımını gerektirecek nitelikte davacının görevinde başarısızlığına, disiplinsizliğine veya liyakaten yetersiz olduğuna ilişkin hukuken kabul edilebilir herhangi bir durumun olmadığı, salt takdir yetkisine dayanılarak tesis olunan davaya konu atama işleminde sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin davacının Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği kadrosuna atanmasına ilişkin kısmının iptaline, davanın, davacının Genel Sekreterlik görevinden alınmasına ilişkin kısmının ise reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; davalı idarenin istinaf başvurusu açısından; istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararının davacının Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği kadrosuna atanmasına ilişkin kısmının iptaline ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı, bu kısma yönelik davalı idarenin istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varıldığı; davacının istinaf başvurusuna gelince; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 52'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; "Genel Sekreter ile daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak Yükseköğretim Üst Kuruluşunun Başkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından atanır...." düzenlemesinin yer aldığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yapan davacının … günlü, … sayılı işlem ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 52'nci maddesi dayanak gösterilmek suretiyle bu görevinden alınarak aynı Üniversitenin Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesine Fakülte Sekreteri olarak naklen atamasının yapıldığı, dava konusu işlem tesis edilmeden önce üniversite yönetim kurulunun görüşünün alınmadığının anlaşıldığı,

"Usulde paralellik" ilkesi, bir idari işlemin geri alınmasının, kaldırılmasının ya da değiştirilmesinin o işlemin tesisinde izlenen yönteme göre yapılması gerekliliğini, "yetkide paralellik" ilkesi ise işlemin tesisi bakımından yetkili olan tüzel kişilerin yetki veren mevzuatlarında aksi yönde bir değişiklik olmadıkça işlemin kaldırılması hususunda da yetkili oldukları yönünde, idari yargı yerlerince içtihatlarla geliştirilen ilkeyi ifade ettiği, olayda, davacının genel sekreter olarak görev yaptığı ve 2547 sayılı Kanun'un yukarıda aktarılan düzenlemesi uyarınca atamasının üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından yapılması gerektiği gözetildiğinde, usulde ve yetkide paralellik ilkesi uyarınca aynı şekilde üniversite yönetim kurulunun görüşü alınmak suretiyle bu görevinden alınabileceği açık olup, üniversite yönetim kurulunun görüşü alınmaksızın tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle mahkeme kararının dava konusu işlemin davacının Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği kadrosuna atanmasına ilişkin kısmının iptaline ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığından, davalı idarenin istinaf başvurusunun reddine, davacının istinaf başvurusunun kabulüne, dava konusu işlemin davacının Genel Sekreterlik görevinden alınmasına ilişkin kısmı bakımından davanın reddine ilişkin kısmının kaldırılmasına, dava konusu işlemin davacının Genel Sekreterlik görevinden alınmasına ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; davacının feragat dilekçesine istinaden takdir yetkisi kapsamında dava konusu işlemin mevzuata uygun olarak tesis edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan, dava konusu işlemin, davacının Genel Sekreterlik görevinden alınmasına ilişkin kısmı hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verildiğinden, davacının Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği kadrosuna atanmasına ilişkin işlemin de hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara ve bir örneğinin de belirtilen İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 15/09/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi

YORUM EKLE