Memurdan alınan tarihsiz istifa dilekçesi geçerli olur mu

Memurun göreve atanmadan önce tarihsiz istifa dilekçesi alınarak daha sonra dilekçenin işleme konulması durumunda dilekçesinin geçerli olup olmayacağı

Memurdan alınan tarihsiz istifa dilekçesi geçerli olur mu

Memurun göreve atanmadan önce tarihsiz istifa dilekçesi alınarak daha sonra dilekçenin işleme konulması durumunda dilekçesinin geçerli olup olmayacağı hususunda danıştay kararı

Memurdan alınan tarihsiz istifa dilekçesi geçerli olur mu

Memurdan alınan tarihsiz istifa dilekçesi geçerli olur mu

Memurun göreve atanmadan önce tarihsiz istifa dilekçesi alınarak daha sonra dilekçenin işleme konulması durumunda dilekçesinin geçerli olup olmayacağı hususunda danıştay kararı

Özeti : Davacı tarafından imzalanan ve kendi iradesi dışında düzenlendiği yolunda herhangi bir kanıt bulunmayan istifa dilekçesine dayanılarak kurulan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 5. Dairesinin 30/01/2013 tarihli ve E:2011/8679, K:2013/505 sayılı Kararı.

Temyiz Eden (Davacı) : …

Karşı Taraf (Davalı) : TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü

Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Davalı idare Kalite Kontrol Daire Başkanı olarak görev yapan davacının, Planlama Daire Başkanlığı emrine şube müdürü olarak atanmasına ilişkin 23.12.2010 günlü, 4541 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; davalı idarede mühendis olarak görev yapmakta iken 20.04.2007 tarihinde Kalite Kontrol Daire Başkanı olarak atanan davacının, daire başkanlığı görevinden istifasına yönelik 30.11.2010 günlü dilekçesi üzerine bu görevinden alındığı; davacı tarafından imzalanan ve kendi iradesi dışında düzenlendiği yolunda herhangi bir kanıt bulunmayan istifa dilekçesine dayanılarak kurulan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Sakarya 2. İdare Mahkemesince verilen 24/10/2011 günlü, E:2011/325, K:2011/1086 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Serap Erkan

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Sakarya 2. İdare Mahkemesince verilen 24/10/2011 günlü, E:2011/325, K:2011/1086 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 34,80 TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine, 30/01/2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Dava konusu işlemin, davacının "istifa" dilekçesi üzerine tesis edildiği öne sürülmüştür. Davacı ise dilekçenin kendisine ait olduğunu kabullenmekle birlikte, bu dilekçenin 2007 yılında, dava konusu işlemle alındığı göreve atanmadan önce kendisinden istenildiğini, dolayısıyla işlem tarihindeki gerçek iradesini yansıtmadığını ileri sürmüştür. Uyuşmazlık, dava konusu işlemin hukuki sebebini oluşturan "istifa" dilekçesinin 30.11.2010 tarihinde verilip verilmediği noktasındadır. Zira bir işlemin hukuki nedeninin gerçek ve geçerli olması asıldır. Davacı, dilekçedeki tarihin sonradan konulduğunu, bu hususun bilirkişi incelemesiyle ortaya çıkacağını ileri sürmüş ise de, Mahkemece bu hususa itibar edilmemiştir.

Mahkemenin kabulü, "davacının iradesi dışında düzenlendiği yolunda herhangi bir kanıt bulunamayan istifa dilekçesine dayanılarak" kurulan işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı şeklinde olmakla birlikte; davacının dilekçenin zaman bakımından iradesini yansıtmadığı yolundaki iddiasını kanıtlamak amacıyla istediği bilirkişi incelemesi yaptırılmamış, böylece davacıya iddiasını kanıtlama imkanı tanınmamıştır.

Mahkemenin kabulü, her ne suretle olursa olsun ilgili tarafından düzenlenmiş bir "istifa" dilekçesi verilmesinin atama işleminin nedeni için yeterli olduğu doğrultusunda olup, bu kabul, dilekçedeki irade, işlem tarihindeki duruma ilişkin olmadığı takdirde, benimsenmesi kabil olmayan bir husustur.

Diğer yandan, davacının temyiz dosyasına sunduğu, aynı kuruma verilmiş başka görevlilere ait istifa dilekçelerinin yazım ve ifade biçimlerinin dikkat çekici benzerliği ile memuriyetten ayrılma dışında, bir görevden ayrılmak amacıyla verilen dilekçelerde "istifa" kelimesinin kullanılmasının olağan karşılanamayacağı hususları da, söz konusu dilekçelerin göreve atanmadan önce alınmış olduğu iddialarına hak verdirecek nitelik taşımaktadır.

Belirtilen iddiaların doğruluk kazanması halinde işlem sebep unsuru yönünden sakat hale geleceği için, iddianın ispatlanabilmesi bakımından davacıların her türlü vasıtadan yararlanabilmeleri, adil yargılama ilkesinin de gereğidir.

Bu bakımdan, davacının dilekçe üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması isteğinin kabul edilmemesi ve kabul edilmeme halinin makul bir gerekçe ile izah edilmemiş olması dikkate alındığında, Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir. Temyiz edilen kararın bozulması gerektiği görüşüyle onama kararına karşıyım.

YORUM EKLE