Memura ikinci görev olarak mühendislik yaptırılabilir mi?

Memur sınıfının dışında mühendis olara görev yürütebilir mi?

Memura ikinci görev olarak mühendislik yaptırılabilir mi?

Memur sınıfının dışında mühendis olara görev yürütebilir mi?

Memura ikinci görev olarak  mühendislik yaptırılabilir mi?

Memur sınıfının dışında mühendis olara görev yürütebilir mi?

ÖZET: Genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak görev yapan personele sınıfının dışında mühendis olarak ikinci görev verilip verilemeyeceğine ilişkin. (8/7/2014-3440)

Bakanlığınız Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak görevli …'in Mühendislik Fakültesi mezunu olduğundan bahisle sınıfının dışında mühendis olarak ikinci görev verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş talebini içeren ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 inci maddesi 1 inci fıkrasında; "Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz." hükmüne, aynı Kanunun 87 nci maddesinde de; "Memurlara;

a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,

c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda, İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz." hükmüne yer verilerek memurlara ikinci görev verilmesi yasaklanmıştır.

Ancak 87 nci maddenin son fıkrasında istisnai durumlar belirtilmiş olup aynı Kanunun 88 inci maddesinde yer verilen durumlar bu kapsamda tutulmuştur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinin 1 inci fıkrasında ise; "Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,

B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;

1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri, İkinci görev olarak verilebilir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarda yer verilen hükümler ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak görev yapan …'e sadece asıl görevinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu bir durum olması şartıyla il belediyelerinde mühendislerce yürütülmesi gereken görevler, Kanunda aranan diğer şartları da yerine getirmek kaydıyla ikinci görev olarak verilebileceği atamaya yetkili amirin takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 23:35
YORUM EKLE