Memur ve sözleşmeli personelin 2023 yılı asgari yemek bedelleri belirlendi

Memur ve sözleşmeli personelin 2023 yılı asgari yemek bedelleri belirlendi

Memur ve sözleşmeli personelin 2023 yılı asgari yemek bedelleri belirlendi

Memur ve sözleşmeli personelin 2023 yılı asgari yemek bedelleri belirlendi

Memur ve sözleşmeli personelin 2023 yılı asgari yemek bedelleri belirlendi

Memur ve sözleşmeli personelin 2023 yılı asgari yemek bedelleri belirlendi

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) ile 2023 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 2)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2023 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4- (1) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

(2) 2023 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

(3) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5- (1) 12/1/2022 tarihli ve 31717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ 15/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Alınacak Bedeller

Memurlardan;

15/1/2023 tarihinden 14/1/2024 tarihine kadar

1)

600’e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,81 TL

2)

1700’e kadar (1700 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

6,48 TL

3)

2800’e kadar (2800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

8,05 TL

4)

4200’e kadar (4200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

10,43 TL

5)

5400’e kadar (5400 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

13,89 TL

6)

5400’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

15,55 TL

Sözleşmeli personelden;

15/1/2023 tarihinden 14/1/2024 tarihine kadar

1)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 9.730 TL’ye kadar (9.730 TL dahil) olanlardan

4,64 TL

2)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 16.420 TL’ye kadar (16.420 TL dahil) olanlardan

8,05 TL

3)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 22.685 TL’ye kadar (22.685 TL dahil) olanlardan

14,61 TL

4)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 22.685 TL üzerinde olanlardan

18,59 TL

YORUM EKLE