Memur ve işçilere şoförlük görevi verilebilir mi?

kamu kurumlarında işçi veya memur kadrosunda bulunan kamu görevlilerine ehliyetleri olması memur ve işçinin talebi olması ve ilgili amirden onay alınması

Memur ve işçilere şoförlük görevi verilebilir mi?

kamu kurumlarında işçi veya memur kadrosunda bulunan kamu görevlilerine ehliyetleri olması memur ve işçinin talebi olması ve ilgili amirden onay alınması şartı ile şoförlük görevi verilebilir

Memur ve işçilere  şoförlük görevi verilebilir mi?

Memur ve işçilere  şoförlük görevi verilebilir mi?

Kamu kurumlarında araç kullanma işleri  şoförler tarafından yapılmakta olup, bunun haricinde zorunlu hallerde şöforün olmaması durumlarında memur ve işçi kadrolarında bulunanlarada araç kullandırılabilmektedir.Ancak kamuda çalışan işçi ve memurların araç kullanabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir.Kamuda çalışan ve şöfor kadrosunda olmayıp araç taşıt sürebilecek personellerin görevlendirilmesi onay alınması hangi kamu görevlilerinin araç taşıt kullanabileceği gibi hususlar Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas Ve Usuller ile belirlenmiştir. İlgili esaslara göre memur ve işçi gibi personellerin araç kullanabilmesi için  Kamu görevlisi, toplantı, keşif, sağlık hizmetleri, tahsilat, tebligat, arazide yürütülecek hizmet ve benzeri bir görev için görevlendirilmiş olmalıdır, Bu görevlendirmede taşıt kullanımı zorunlu olmalıdır,  Kamu görevlisi, taşıtı sürmeyi kabul etmiş olmalıdır ve Kamu görevlisi gerekli ve geçerli sürücü belgesine sahip bulunmalıdır.. Bu şartları bir arada taşıyan kamu görevlilerinin taşıt kullanabilmesi için kurum amirinden ayırca onay alınmalıdır.

Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas Ve Usuller

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kadrolu şoför veya görevli personel haricinde taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin belirlenmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanuna tabi olan kurumları ve taşıtları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Esas ve Usullerde geçen;

a) Kamu görevlisi: Kanuna istinaden emir ve zatlarına, makam hizmetlerine veya görevin ifası için kendisine taşıt tahsis edilen kamu görevlilerini,

b) Kanun: 5/1/1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununu,

c) Kurum: Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen bütün daire, teşekkül ve müesseseleri,

ç) Taşıt: Kanun kapsamına giren, kurumun mülkiyetinde veya hizmet alımı suretiyle edinilmiş olan motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarını,

ifade eder.

Genel Esaslar

MADDE 5 – (1) Taşıtların kamu görevlilerince sürülebilmesinin genel esasları şunlardır:

a) Kamu görevlisi, toplantı, keşif, sağlık hizmetleri, tahsilat, tebligat, arazide yürütülecek hizmet ve benzeri bir görev için görevlendirilmiş olmalıdır.

b) Bu görevlendirmede taşıt kullanımı zorunlu olmalıdır.

c) Kamu görevlisi, taşıtı sürmeyi kabul etmiş olmalıdır.

ç) Kamu görevlisi gerekli ve geçerli sürücü belgesine sahip bulunmalıdır.

İkametgâha geliş ve gidişlerinde kullanım

MADDE 6 – (1) İkametgâhının, görevli olduğu yerin belediye sınırları içinde olması kaydıyla, ikametgâhına geliş veya gidişlerinde taşıt tahsis edilebilen kamu görevlileri de 5 inci maddenin (c) ve (ç) bentlerindeki şartları taşımaları halinde taşıtı kendileri sürebilirler.

Zarar

MADDE 7 – (1) Taşıtları süren kamu görevlilerinden kaynaklanan zararlar hakkında, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 48 inci maddesine göre işlem yapılır.

Diğer hükümler

MADDE 8 – (1) Taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin taşıtları bizzat kullanması ile ilgili olarak;

a) Taşıtın hangi makamın izni ile,

b) Kim tarafından,

c) Hangi görevlerde,

ç) Hangi tarihte ve ne kadar süreyle,

d) Nerede,

e) Nasıl kullanılacağı,

f) Bunlara ilişkin kayıtlar ile benzeri iç düzenlemeler

kurumlar tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Esas ve Usulleri Bakanlar Kurulu yürütür.

YORUM EKLE