Kazanılmış hak aylığı derecesine göre yeşil pasaport alınabilir mi

kazanılmış hak aylığı yüksek olan ancak atanmış olduğu derece düşük olan memur kazanılmış hak aylığına göre yeşil pasaport hakkından faydalanabilir

Kazanılmış hak aylığı derecesine göre yeşil pasaport alınabilir mi

kazanılmış hak aylığı yüksek olan ancak atanmış olduğu derece düşük olan memur kazanılmış hak aylığına göre yeşil pasaport hakkından faydalanabilir mi

Kazanılmış hak aylığı derecesine göre yeşil pasaport alınabilir mi

Kazanılmış hak aylığı derecesine göre yeşil pasaport alınabilir mi

ÖZET: 5. dereceli memur kadrosunda olup, kazanılmış hak aylığı 2/2 olan personelin yeşil pasaport alıp alamayacağı hk.. (14/11/2013-21520)                    

…. Belediyesinde 5. dereceli memur kadrosunda olup, hizmet belgesinde kazanılmış hak aylığı 2/2, emekli müktesebi 2/1 olan personelin yeşil pasaport alıp alamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı ve eki incelenmiştir.  Bilindiği üzere, 15/07/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinde; "Hususi damgalı pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.  Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.  İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir.   Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir…" hükmüne yer verilmiştir.  Diğer taraftan; 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan EK:4 "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütükleri"nde ise "memur" unvanlı kadronun en üst derecesinin (5) olduğu belirtilmiştir.

 Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; birinci, ikinci ve üçüncü derecedeki kadrolarda çalışan Devlet Memurlarına hususi damgalı pasaport verilebileceğinden beşinci derecedeki memur kadrosunda görevli personele 5682 sayılı Kanun uyarınca hususi damgalı pasaport verilmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir. 

YORUM EKLE