Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle, personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtların, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla ondokuz yaşından küçük olması zorunluluğu, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2024 tarihine kadar yirmibir yaşından küçük olması şeklinde uygulanacak.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 6610

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 237 sayılı Taşıt Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci ve 537 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

26 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/2/2004 tarihli ve 2004/6801 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2022” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE