İdareye verilen dilekçede zimni red süresi

Memurlar tarafından idareye verilen dilekçelere idarelerce cevap verilmeyip zimni red işlemi olması durumunda dava açma süresi

İdareye verilen dilekçede zimni red süresi

Memurlar tarafından idareye verilen dilekçelere idarelerce cevap verilmeyip zimni red işlemi olması durumunda dava açma süresi

İdareye verilen dilekçede zimni red süresi

İdareye verilen dilekçede zimni red süresi 

Kamuda çalışan memurların idarelerinden dilekçe ile talep etmiş oldukları atama isteği harcırah isteği muvafakat isteği gibi isteklere idarelerce  olumsuz  cevap verilmesi halinde cevap tarihinden itibaren memurun 60 gün içinde dava açma süresi bulunmaktadır. Memurlarca verilen dilekçelere idarece cevap verilmeyerek zımnen isteğin red olması halinde ise memur zimnen red tarihine göre dava açması gerekmektedir. Daha önceki yıllarda zimni red süresi 60 olarak uygulanmaktaydı. Ancak 2021 yılında yapılan değişiklikle bu süre kısaltılmıştır. Buna göre idareye dilekçe veren memur idarece dilekçesine 30 gün içinde cevap verilmez ise memurun isteği zımnen red olunmuş sayılacaktır. Buna göre memur 30 günden sonra 60 gün içinde dava açamalıdır. Memurların zimni red işleminde 30 gün olayına dikkat etmeleri hak kaybına uğramalarını engelleyecektir.

14.07.2021 tarihinde 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. Maddesi 2577 sayılı Kanunun 10. Maddesinin 2. Fıkrasında değişiklik yaparak;

“Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer otuz günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Otuz günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren dört ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, otuz günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler” haline getirmiştir.

YORUM EKLE