Gün içi mesaiyeye gelmeyen memur mesai sonrası rapor alabilir mi?

memurun hasta olması ve gün içinde mesaiye ye gelmemesi durumunda mesai sonrası alacağı sağlık raporuna istinaden memura hastalık izni verilebilir mi?

Gün içi mesaiyeye gelmeyen memur mesai sonrası rapor alabilir mi?

memurun hasta olması ve gün içinde mesaiye ye gelmemesi durumunda mesai sonrası alacağı sağlık raporuna istinaden memura hastalık izni verilebilir mi?

Gün içi mesaiyeye gelmeyen memur mesai sonrası rapor alabilir mi?

Gün içi mesaiyeye gelmeyen memur mesai sonrası rapor alabilir mi?

memurun hasta olması ve gün içinde mesaiye ye gelmemesi durumunda mesai sonrası alacağı sağlık raporuna istinaden memura hastalık izni verililip verilemeyeceği hususunda verilen görüş yazımız ekindedir.

ÖZET: Devlet memurunun gün boyunca görevine gelmeyip mesai saati bitiminden sonra almış olduğu hastalık raporunun başlangıç tarihi ile söz konusu memur hakkında yapılacak işlem hk.(11/01/2017-190)

Devlet memurunun gün boyunca görevine gelmeyip mesai saati bitiminden sonra almış olduğu hastalık raporunun başlangıç tarihi ile söz konusu memur hakkında yapılacak
işleme ilişkin Başkanlığımızdan görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

 Bilindiği üzere, 31 Aralık 2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğin 2 nci maddesinde  "Kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, devir tarihinden itibaren, kurum tabiplikleri dahil birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına, sevkli olarak veya doğrudan, T.C. kimlik numarası ve kimlik tespiti için gerekli bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport) ile birlikte, sağlık karnesi olmaksızın müracaat edebileceklerdir. Kamu personeli için ayrıca, hasta yollama kâğıdı (hasta sevk kâğıdı) düzenlenmeyecektir.

 Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmet sunucuları, devir tarihinden itibaren müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti için, SUT'ta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemi (MEDULA, MEDULA-optik, eczane provizyon sistemi) üzerinden, T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/provizyon alacaklardır." hükmü yer almaktadır.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu memurun izinli olmadığı günlerde mesai saatleri içerisinde görevinin başında olamayacağı haller (görevi sebebiyle kurum dışında bulunma,
tabip veya sağlık kuruluşlarına gitme gibi) dışında görevi başında olmasını öngörmüş ve mesai saatleri içerisinde görevi başında bulunmayan memur hakkında disiplin cezası verilmesini öngörmüştür. Özürsüz olarak göreve gelmeme hali ise 657 sayılı Kanunun 125 nci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde göreve gelinmeyen gün sayısına göre farklı disiplin
cezalarına konu edilmiş, aynı maddenin (E) bendinde ise özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeyenlerin bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan
çıkarılacakları belirtilmiştir.

 Bu çerçevede, mezkur Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinde "Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
 Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
 …
 b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,…" hükmü yer almaktadır.  Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Hastalık izni verilmesi" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında "Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir." hükmü, aynı maddenin ikinci fıkrasında "Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur." hükmü yer almaktadır.

 Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığına ait ilgi (b) yazıda "… Anılan mevzuatta konu ile ilgili açıkça yapılmış bir düzenleme bulunmamakla birlikte, mesai bitiminden sonra verilmiş olsa dahi raporun alındığı günün başlangıç olarak kabul edilmesi gerektiğinin mütalaa edildiği…" ifade edilmektedir.
 Bu itibarla,

Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık hizmeti sunucularına müracaat ederek söz konusu sağlık hizmeti sunucularınca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde izinli sayılması gerektiği, bu iznin suistimal edildiği yönünde kanaate varılması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgililerden sağlık hizmeti sunucularında muayene edildiğine veya muayene sonrası tetkik ve tahlil yaptırdığına dair belge istenebileceği,

- Mesai saatinin bitiminden sonra sağlık hizmeti sunucularına başvurarak hastalık raporu alınması halinde hastalık raporunun alındığı günün hastalık izninin başlangıç tarihi olarak belirlenmesi ve söz konusu raporun mezkur Yönetmelikte yer verilen usul ve esaslara uygun olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği,

- Devlet memurunun günlük çalışma saatleri içerisinde bağlı olduğu amire hasta olduğuna ilişkin olarak bildirim yapması ve mesai saatinin bitiminden sonra sağlık hizmeti sunucularına başvurarak hastalık raporu alması halinde söz konusu memur hakkında herhangi bir disiplin işlemi yapılmaması gerektiği,

- Zorlayıcı sebepler hariç olmak üzere Devlet memurunun günlük çalışma saatleri içerisinde bağlı olduğu amire hasta olduğuna ilişkin olarak bildirim yapmaması ve mesai saatinin bitiminden sonra sağlık hizmeti sunucularına başvurarak hastalık raporu alması halinde ise günlük çalışma saatleri içinde göreve gelinmediği süreler için memurun söz konusu rapor esas alınarak özürlü olarak kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı ve ilgili memur hakkında 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri uyarınca işlem yapılmasının mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

YORUM EKLE