Disiplin cezası silenen memur kademe ilerlemesinden faydalanabilir mi

devlet memurlarınına 8 yıla bir kademe uygulaması yapılmakta olup bu süre içinde ceza alan memurun cezası 5 yıl sonra silinirse memura kademe verilir mi

Disiplin cezası silenen memur kademe ilerlemesinden faydalanabilir mi

devlet memurlarınına 8 yıla bir kademe uygulaması yapılmakta olup bu süre içinde ceza alan memurun cezası 5 yıl sonra silinirse memura kademe verilir mi

Disiplin cezası silenen memur kademe ilerlemesinden faydalanabilir mi

Disiplin cezası silenen memur kademe ilerlemesinden faydalanabilir mi

Memura 8 yıla bir kademe verilmesi uygulamasında alınan disiplin cezalarının etkisi nasıl olur?

ÖZET: Disiplin cezaları özlük dosyalarından silinen memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında kademe ilerlemesi uygulanıp uygulanamayacağı hususu ile bu durumda bulunan memurların söz konusu Kanunun 37 nci maddesi hükmünden yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hk. (18.08.2016-4871)

Disiplin cezaları özlük dosyalarından silinen memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında kademe ilerlemesi uygulanıp uygulanamayacağı hususu ile bu durumda bulunan memurların söz konusu Kanunun 37 nci maddesi hükmünden yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü, "Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme" başlıklı 37 nci maddesinde ise "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, mezkur Kanunun "Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi" başlıklı 133 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında, "Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir." hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, Devlet memurlarının 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlandırılması veya bu Kanunun 37 nci maddesi kapsamında kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilebilmesi için son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları gerekmekte olup, memurun herhangi bir disiplin cezası alması halinde söz konusu maddelere ilişkin hizmet süresinin sıfırlanacağı ve bu tarihten itibaren sürelerin yeniden başlayacağı, disiplin cezasının özlük dosyasından silinmiş olmasının bu sürelerin hesabını etkilemeyeceği mütalaa edilmektedir.

YORUM EKLE