Danıştay'dan sözleşmeli personeli ilgilendiren önemli karar

Hizmet sözleşmesinin feshi işleminin yürütmesinin durdurulması sonrasında yeni sözleşme imzalamamak mahkeme kararını uygulamamak anlamına gelir mi?

Danıştay'dan sözleşmeli personeli ilgilendiren önemli karar

Hizmet sözleşmesinin feshi işleminin yürütmesinin durdurulması sonrasında yeni sözleşme imzalamamak mahkeme kararını uygulamamak anlamına gelir mi?

Danıştay'dan sözleşmeli personeli ilgilendiren önemli karar

Danıştay'dan sözleşmeli personeli ilgilendiren önemli karar

Hizmet sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması üzerine sözleşme sürecinin bitmiş olması nedeniyle yeni bir hizmet sözleşmesi imzalanmamış olmasının yargı kararını uygulamamak olarak nitelenemeyeceği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/1402

Karar No : 2021/1200

K A R A R

Haklarında İşleme Konulmama

Kararı Verilenler:

. .......................................Belediye Başkanı

. - Aynı Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

İtiraz Edilen Karar : Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 5.7.2021 tarih ve İNS.2020.78.1654 sayılı kararı.

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi .

Soruşturulacak Eylem : ........................... Belediye Başkanlığında tam zamanlı sözleşmeli ekonomist olarak görev yapan şikayetçi . 'un. 31.12.2019 tarihinde sona erecek hizmet akdinin feshine yönelik 8.11.2019 tarih ve 1667/5808 sayılı ...............................Belediye Başkanlığı işleminin yürütmesinin durdurulması yolundaki ................................ İdare Mahkemesinin tarih ve E:2019/1764 sayılı kararının gereğini yerine getirmeyerek şikayetçiyi görevine başlatmayıp Mahkeme kararını uygulamamak.

Eylem Tarih : 2019 Yılı.

İçişleri Bakanlığının 11.8.2021 tarih ve E.12950 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 5.7.2021 tarih ve İNS.2020.78.1654 sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Kadriye Altay'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 4’üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmamasının, ihbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesinin zorunlu olduğu, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayanması gerektiği, bu hükme aykırı bulunan ihbar ve şikayetlerin, Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacağı ve durumun ihbar veya şikayette bulunana bildirileceği, aynı Kanunun 5’inci maddesinde ise, izin vermeye yetkili merciin, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, ......................... Belediye Başkanlığında tam zamanlı sözleşmeli ekonomist olarak görev yapan şikayetçi . 'un 31.12.2019 tarihinde sona erecek olan hizmet akdinin 8.11.2019 tarihinde feshedildiği, bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, .................................................... İdare Mahkemesinin 20.3.2020 tarih ve E:2019/1764 sayılı kararıyla dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulduğu, Mahkeme kararının gerekçesinde şikayetçinin sözleşmesinin feshini gerektiren somut bir gerekçe ve tespit olmadığının belirtildiği, anılan kararın 1.4.2020 tarihinde Belediyeye tebliğ edildiği, sözleşmenin kalan süresi tarih olarak geride kaldığından, şikayetçinin bu dönem için göreve başlatılamadığı, Mahkeme kararının gereği olarak sadece bu döneme ilişkin (8.11.2019 - 31.12.2019) parasal haklarının ödendiği, 2020 yılı için Belediyede ikinci bir ekonomiste ihtiyaç duyulmadığından, bu yıla ilişkin hizmet sözleşmesinin yenilenmediği, durumun da şikayetçiye bildirildiği, şikayetçiyle 2020 yılına dair hizmet sözleşmesi imzalanmamasının yeni bir idari işlem olduğu, bu işlemin hukuka aykırılığı iddialarının da ayrıca açılacak bir iptal davasında incelenebileceği, 2019 yılındaki hizmet sözleşmesinin feshine ilişkin yürütmenin durdurulması kararının 2020 yılında şikayetçiyle hizmet sözleşmesi yapılacağı şeklinde yorumlanamayacağı, bu nedenlerle şikayetin, 4483 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında ön incelemeyi gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 5.7.2021 tarih ve İNS.2020.78.1654 sayılı kararına yapılan itirazın reddine, dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 21.09.2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUM EKLE