Danıştay'dan mülakat sınavları ile ilgili önemli karar

Danıştay'dan mülakat sınavları ile ilgili önemli karar

Danıştay'dan mülakat sınavları ile ilgili önemli karar

Danıştay'dan mülakat sınavları ile ilgili önemli karar

Danıştay'dan mülakat sınavları ile ilgili önemli karar

Danıştay'dan mülakat sınavları ile ilgili önemli karar

Danıştay İkinci Dairesi, mülakat sınavları ile ilgili önemli bir kararı onadı. İcra Müdür Yardımcılığı sınavında başarısız sayılan personelin açmış olduğu iptal davasına bakan idare mahkmesi, söz konusu başvuruyu reddetti. Davacı tarafından yapılan karar düzeltme talebini görüşen Danıştay İkinci Dairesi, karar düzeltme talebini redderek ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı onadı.

İlk Derece Mahkemesinin kararının gerekçesinde  "diğer yandan mevzuatta sözlü sınavlarında adaylara sorulan sorulara ve alınan cevaplara ilişkin herhangi bir tutanak tutulmasını, komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmasını zorunlu kılan herhangi bir hükmün mevcut olmaması nedeniyle de söz konusu hususların idarece yerine getirilmemiş olmasının işlemi sakatlar nitelikte bulunmadığı, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı" denilmektedir. Söz konusu Karara göre mülakat sınavlarında sorulan sorular ve cevaplara ilişkin tutanak düzenlenmemesi işlemi sakatlamamaktadır.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2020/1532 E. , 2020/3329 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/1532
Karar No : 2020/3329

TEMYİZ EDEN (DAVACI): …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI): … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen …günlü, E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem: Dava; … Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, 2012 yılı İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı sözlü sınavından başarısız sayılmasına ilişkin … günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti :
… İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla, İcra Müdür ve Yardımcıları İle İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin mülakata ilişkin hükümlerine uygun olarak oluşturulan mülakat kurulunca mevzuatta belirtilen kriterler çerçevesinde sorulan sorulara verilen cevapların ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilmesi sonucunda, sınav komisyonunun takdir yetkisini hukuka aykırı bir şekilde kullanmak suretiyle değerlendirme yaptığını ortaya koyan somut herhangi bir bilgi veya belgenin bulunmaması, aksinin de davacı tarafından kanıtlanamaması karşısında, davacının 2012 yılı icra müdür ve icra müdür yardımcılığı sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.


Davacının temyiz istemi üzerine Danıştay İkinci Dairesinin 10/12/2018 günlü, E:2016/9800, K:2018/6905 sayılı kararıyla, davanın görüm ve çözümünün, 2577 sayılı Kanunun 33/3. maddesi uyarınca davacının görevli olduğu… ilinin yargı çevresinde bulunduğu … İdare Mahkemesinin yetkisinde bulunmasına karşın, … İdare Mahkemesince davanın esası hakkında karar verilmesinde usul hükümlerine uyarlık görülmediği gerekçesiyle Mahkeme kararının yetki yönünden bozulmasına hükmedilmiş, söz konusu kararın taraflarca düzeltilmesinin istenilmesi üzerine Danıştay İkinci Dairesinin 02/05/2019 günlü, E:2019/921, K:2019/2541 sayılı kararıyla bu istemler reddedilmiştir.


Danıştay İkinci Dairesinin anılan bozma kararından sonra … İdare Mahkemesinin … günlü, E:…; K:… sayılı kararıyla dava yetki yönünden reddedilerek, dosya … İdare Mahkemesine gönderilmiştir.
… İdare Mahkemesince verilen temyize konu kararla; İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun olarak yapılan sözlü sınavda, davacıya verilen puanların sınav komisyonu üyeleri tarafından ayrı ayrı belirtilerek tutanağa bağlandığı, üyelerin verdikleri notların aritmetik ortalamasının hesaplanması sonucunda davacının Yönetmelikte öngörülen başarı notu olan yetmiş puanın altında puan aldığının anlaşıldığı, diğer yandan mevzuatta sözlü sınavlarında adaylara sorulan sorulara ve alınan cevaplara ilişkin herhangi bir tutanak tutulmasını, komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmasını zorunlu kılan herhangi bir hükmün mevcut olmaması nedeniyle de söz konusu hususların idarece yerine getirilmemiş olmasının işlemi sakatlar nitelikte bulunmadığı, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; nitekim, Danıştay İkinci Dairesinin 04/04/2018 günlü, E:2016/9729, K:2018/2281 sayılı kararının da bu yönde olduğu gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, mülakat kurulunun değerlendirmesinin objektif olmadığı, sorulan soruların hepsine doğru cevap verdiği, görevinde başarılı olduğu, iki yıl süre ile vekaleten yazı işleri müdürlüğü görevini yürüttüğü, açıklanan kadronun tamamına atama yapılmadığı ileri sürülerek Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : İlgili mevzuat hükümleri uyarınca usulüne uygun bir şekilde yürütülerek sonuçlandırılmış olan ve dava konusu edilen sözlü sınav ile sözlü sınav sonuçlarının değerlendirilmesi yönteminde, davacının da bu kapsamda sözlü sınavından başarısız sayılmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı belirtilerek davacının temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023, 08:55
YORUM EKLE