Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliklerle;

-Yönetmeliğin adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği” olarak değiştirildi.

-Başmüfettişlerin kıdem sırası, müfettişlik kıdemine göre belirlenmesine yönelik düzenleme yapıldı.

-Müfettişlerin kıdem süresinin hesaplanmasındda hizmet sürelerinin ne şekilde değerlendirileceğine dair belirleme yapıldı. Buna göre, müfettişliğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısının, denetim mesleğinde geçen sürelerin tamamının; Başkanlığa, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atananlardan yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, kontrolör, denetçi, denetmen unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamının, denetim mesleğinde olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısının denetim meslek kıdeminden sayılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/7/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin adı “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başmüfettişlerin kıdem sırası, müfettişlik kıdemine göre belirlenir.

(4) Müfettişliğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerin tamamı; Başkanlığa, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atananlardan yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, kontrolör, denetçi, denetmen unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinde olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Harcırah işlemleri

MADDE 63- (1) Müfettişlerin harcırah işlemleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yürütülür.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri ve 71 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

YORUM EKLE