Birden fazla yükseklisans yapan memurun kademe ilerlemesi

devlet memurları kanununun 36 a 9 maddesine göre memurların kademe alması yüksek lisans master yapan memur kademe ilerlemesi

Birden fazla yükseklisans yapan memurun kademe ilerlemesi

devlet memurları kanununun 36 a 9 maddesine göre memurların kademe alması yüksek lisans master yapan memur kademe ilerlemesi

Birden fazla yükseklisans yapan memurun kademe ilerlemesi

Birden fazla yükseklisans yapan memurun kademe ilerlemesi 

Devlet memurları kanunun 36 maddesinde memurların eğitim çalışma v.b durumlarla  kademelerinde yapılacak ilerlemelere ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Memur hakkında kedeme ilerlemesi yapılacak olan durumlardan biriside yüksek lisans master yapması durumunda almış olduğu kademe ilerlemesidir. Memurun ilk yapmış olduğu yüksek lisansta 657 36/a-9 maddesinde yer alan hükme göre kedeme ilerlemesi yapılmaktadır.Memurun birden fazla yükseklisans yapması durumunda kademe ilerlemesi yapıp yapmayacağı ise memurlar arasında tereddüte neden olmaktadır. Memurların yüksek lisans yapmaları durumunda kademe ilerlemesinden bir kere faydalanmaları mümkün olup birden fazla yüksek lisans yapanlar birden fazla kademe ilerlemesinden faydalanamazlar.

Özet: Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında birden fazla yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlara bir kademe ilerlemesi verilmesinin bir defaya mahsus olacağı hk.(01/07/2011-12730)

Bir veya birden fazla dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim görmüş olup da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili düzenlemesi gereği bir kademe ilerlemesinden yararlanan memurların aynı veya farklı dallarda fakat farklı düzeylerde lisans üstü öğrenim görmeleri halinde ikinci kez kademe ilerlemesinden yararlanabilmeleri konusunda görüş talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 uncu maddesinde; “Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.

Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur Kanun hükmü gereği görülen lisans üstü öğrenimin düzeyi, alanı veya dalıyla bağlı olmaksızın her durumda ilgili Devlet memuruna bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekmekte olup, bu haktan bir defa yararlandıktan sonra aynı veya farklı dallarda ve farklı düzeylerde lisans üstü eğitim alınması durumunda yeni bir kademe ilerlemesi uygulamasının yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

YORUM EKLE