4 d kamu işçisi yeşil pasaport alabilir mi?

kamuda çalışan 4 d işçilere yeşil hususi pasaport verilir mi?

4 d kamu işçisi yeşil pasaport alabilir mi?

kamuda çalışan 4 d işçilere yeşil hususi pasaport verilir mi?

4 d kamu işçisi yeşil pasaport alabilir mi?

4 d kamu işçisi yeşil pasaport alabilir mi?

Kamuda çalışan çeşitli görevlilere belli şartların sağlanması durumunda yeşil pasaport verilmektedir. Yeşil pasaport olarak adlandırılan hususi damgalı pasaportların işçilere verilip verilmeyeceğini açıklamaya çalışalım.

5/7/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu Pasaportların ve vesikaların nevileri, harçları ve bunları vermeye yetkili makamlar başlıklı 12 nci maddesinin A bendinde Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport ve bunların yerini tutmaya mahsus vesikalar 5 çeşit olarak düzenlenmiştir. Hususi(yeşil) pasaportlara ilişkin 14 üncü maddesinin A bendinin 1 inci fıkrasında ise ?Hususi damgalı pasaportlar;

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. (Ek cümle: 19/10/2005 - 5411/168 md.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.? hükmü yer almaktadır.

-Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri,

-Eski bakanlar,

-1, 2 ve 3 üncü kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine

Yeşil pasaport verileceği düzenlenmiştir.

Memur ve sözleşmeli çalıştırılan memurlar dışındaki kamu görevlilerine yeşil pasaport verilmesi T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeye ve emeklilik keseneklerinin 1, 2 ve 3 üncü dereceden kesilmesine bağlanmıştır.

İstisna olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin 1, 2 ve 3 üncü dereceden kesilmesi şartı aranmayacağı belirtilmiştir.

Anayasanın 128 inci maddesinde; ?Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 12/9/2010-5982/12 md.) Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.?hükmü yer almaktadır.

22.12.1988 tarih ve E. 1988/5, K. 1988/55 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararında kamu iktisadi teşebbüslerinde çalıştırılan ve KHK'de bir hizmet sözleşmesine tâbi olduğu belirlenen sözleşmeli personelin, Anayasa'nın 128. Maddesinde yer alan ve atamaya tâbi "diğer kamu görevlileri" kapsamına dahil edilmelerine anayasal olanak olmadığı belirtilmektedir.

Diğer kamu görevlilerinin kimler olduğu hususunda Anayasa Mahkemesi kararları ve doktrinde ekseriyetle Anayasanın 128. maddesinde düzenlenmiş olan diğer kamu görevlilerinden anlaşılması gereken özel hukuk hükümlerine tâbi olarak çalışan İŞÇİLER DIŞINDAKİ kamu çalışanlarını kapsamaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;

İş Kanuna tabi işçi statüsünde istihdam edilen kamu personeline 5682 sayılı Kanunun Pasaportların ve vesikaların nevileri, harçları ve bunları vermeye yetkili makamlar başlıklı 12 14 üncü maddesinin A bendinin 1 inci fıkrası uyarınca ?Hususi damgalı pasaport?(Yeşil Pasaport) verilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir

YORUM EKLE