4 B Sözleşmeli Kadroya Atananlar İstifa Ederse Bekleme Süresine Tabi mi?

4 B Sözleşmeli Kadroya Atananlar İstifa Ederse Bekleme Süresine Tabi mi? 4 b sözleşmeli kadrodan istifa sonrası ne kadar süre sözleşmeli kadroya atama yapılmaz, 4 b istifa sonrası dönüş hakkı

4 B Sözleşmeli Kadroya  Atananlar İstifa Ederse Bekleme Süresine Tabi mi?

4 B Sözleşmeli Kadroya Atananlar İstifa Ederse Bekleme Süresine Tabi mi?

Son dönemlerde kamu kurum ve kuruluşlarınca 4 B kapsamında öğretmen, sağlık personeli, zabıt katibi v.b unvanlarda alımlar yapılmaktadır.Bu şekilde ataması yapılan memurlar daha sonraki dönemlerde yapılan atamalara başvuru yapmakta ve atandıkları göreve başlamak için ise sözleşmeli olarak çalışmış oldukları kadrolardan istifa etmek suretiyle ayrılmaktadırlar.

657 sayılı kanunun 97. maddesinde istifa eden memurların istifa sonrası tekrardan memurluğa atanmaları durumunda memuriyete dönüşlerine ilişkin bazı süreler ön görülmüştür.4 B kapsamında çalışan sözleşmeli personellerin istifasında ilgili süreler geçerlimidir.Sözleşmeli olarak çalışan bir kişi 4 B Sözleşmeli kadrodan istifa ederek yeni bir sözleşmeli kadroya veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir kadroya atanmak isterse istifa sonrası bekleme sürelerine tabi olurmu sorusu sözleşmeli personeller arasında merak konusu  olmaktadır.Konuyu mevzuat hükümleri doğrultusunda açıklamaya çalışalım.

4 B Sözleşmeli Personelin İstifa Sonrası Bekleme Süresi İle İlgili Mevzuat Nedir ?

Bu hususa ilişkin olarak gerekli açıklama Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiştir.

İlgili esaslardaki hüküm  "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." şeklindedir.

İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere 4 B kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların istifalarına ilişkin düzenleme 657 sayılı kanununda yer alan hükümden farklıdır.Dolayısıyla 4 B li olarak çalışan personellerin  görevlerinden istifa etmeleri durumunda haklarında 657 sayılı kanuna göre değil Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre işlem yapılmalıdır.İlgili esaslara göre sözleşmeli pozisyonda çalışırken istifa edenler tekrardan sözleşmeli pozisyona atanmak isterlerse 1 yıl bekleme süresine tabidirler.

Sözleşmeli Personel Olarak Çalışan Bir Kişi İstifa Edip Beklemeden Memur Olabilir mi?

4 B sözleşmeli kadrodan istifa edenlerin bekleme sürelerine ilişkin düzenleme tekrardan sözleşmeli kadroya geçişte geçerlidir.4 B sözleşmeli personelin istifa sonrası  657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre Devlet memuru olarak atanmalarında ise her hangi bir bekleme süresi öngörülmemiştir.Bu neden 4 B kadrodan istifa eden bir kişi devlet memurluğuna atandığında hemen görevine başlayabilir.

4 B li Kadrodan İstifa Edip 4 B li  Kadroya Atanmada Bekleme Süresini Tabi Olmayan Durumlar Var mı ?

4 B kadroda görev yapanların istifa ettikten sonra tekrardan 4 B kadroya atanmalarında 1 yıllık bekleme süresinin uygulanmayacağı durumlarda yine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin olarak Bakanlar Kurulunca yayımlanmış olan  esaslarda  başlıklar halinde sayılmıştır.

Buna göre aşağıda başlıklar halinde sayılan durumlardan dolayı istifa etmek zorunda kalan personel yeniden 4 B li kadroya atanmak süre 1 yıl beklemek zorunda değildir.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur

4 B Personelin Bekleme Süresi Hakkında  Devlet Personel Başkanlığı’nın Görüşü

Halen bir kamu kurumunda 657 Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan personelin, sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda Devlet memuriyetine atanmak için bekleme süresine tabi olmadığı Devlet Personel Başkanlığının 22.02.2011 tarihli ve 1882 sayılı mütalaasında belirtilmiştir.

"Yine Devlet Personel Başkanlığının 03.08.2007 tarihli ve 14145 sayılı mütalaasına göre, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan ve bu statüden istifa edenlerin geçerliliği devam eden bir KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca B Grubunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara yerleştirilen adayların 657 sayılı Kanunun 97. maddesi hükmüne tabi olmaksızın yerleştirildikleri kadro ve pozisyonlara atanabilmeleri mümkündür."

ÖZET: Halen bir kamu kurumunda 657 Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan personelin, sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda Devlet memuriyetine atanmak için bekleme süresine tabi olmadığı hk. (22/02/2011- 1882)

Halen bir kamu kurumunda 657 Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan personelin, sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda (A) grubu bir kadroya atanmak için bekleme süresine tabi olup olmadığı hakkında bilgi talep edilen dilekçe incelenmiştir
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinde, “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.” hükmüne yer verilmekte, 97 nci maddesinde ise memuriyetten çekilenlerin veya çekilmiş sayılanların yeniden memuriyete atanmak için beklemek zorunda oldukları süreler ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca çalışan sözleşmeli personele uygulanacak esas ve usuller “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile düzenlenmiş olup; söz konusu Esasların ek 1 inci maddesinde, sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla, 657 Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshedenlerin memur kadrosuna atanmak için bekleme süresine tabi olmadığı değerlendirilmektedir.


Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif  link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2019, 16:37
YORUM EKLE