Özelde çalışan eş için memura yolluk ödenebilir mi?

Kamuda çalışan memurların naklen memuriyet mahalli dışındaki yerlere atanmaları ve atanmış oldukları yere evlerini taşımaları ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını atandıkları yere götürmeleri durumunda harcırah almaları mümkündür. Memurun eşinin özel sektörde çalışıyor olması durumunda memura eşi için sürekli görev yolluğu ödemesi yapılıp yapılamayacağını açıklamaya çalışalım.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışın­daki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki me­muriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerle­rine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği, hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre sürekli görev yolluğu, memuriyet mahalli değişen­lere evvelce yerleşmiş oldukları yerden yeni memuriyet yerlerine gitmelerine ve aynı zamanda ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık verilmektedir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinde ise;

4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi? 4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi?

"Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerekti­ren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yü­kümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;" hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, bir göreve naklen atanan memur ve hizmetliye, ai­le fertleri için harcırah ödenebilmesi, bunların ikamet amacıyla me­mur veya hizmetlinin atandığı mahalle fiilen götürülmesine bağlı bulunmaktadır.

Dolayısıyla, sürekli görevle başka yere atanan memur ve hizmetli­lerin harcıraha müstehak aile fertlerinin yeni memuriyet mahallini fiilen götürülmesi halinde, harcırah verilmesi gerektiği, ancak yeni memuriyet mahalline götürülmeyen aile fertleri için hiç bir şekilde harcırah ödenmesinin mümkün değildir.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve yapılan açık­lamalar çerçevesinde özel sektörde çalışan eş Harcırah Kanunu açı­sından aile ferdi kapsamında yer aldığından, özel sektörde çalışan eşin, memur tarafından fiilen yeni memuriyet mahalline götürülmesi halinde sürekli görev yolluğunun ödenmesi gerekmektedir

Editör: TE Bilisim