Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı %130 olması gerekirken, ÖTV miktarını 130.-TL olarak gösteren kişiye ne ceza verildi?

İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmakta iken, hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, ...plaka sayılı ve 170.000.-TL fatura bedelli motorlu aracın ............................................ isimli kişiye trafik tescili aşamasında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı %130 olması gerekirken, ÖTV miktarının 130.-TL olarak gösterildiği gerekçesiyle, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 8/7. maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararı mevzuata uygun bulundu.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/15749 E. , 2021/4636 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/15749
Karar No : 2021/4636

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ...Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri ...

İSTEMİN KONUSU : ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem: Dava; davacı tarafından, ....................................İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmakta iken, hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, ...plaka sayılı ve 170.000.-TL fatura bedelli motorlu aracın ............................................ isimli kişiye trafik tescili aşamasında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı %130 olması gerekirken, ÖTV miktarının 130.-TL olarak gösterildiği gerekçesiyle, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 8/7. maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun ...günlü, ...sayılı kararının iptali ile tüm özlük ve parasal haklarının iadesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti :
Davacı tarafından, ...İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmakta iken, hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 8/7. ve 8/10. maddeleri uyarınca üç ayrı meslekten çıkarma cezasıyla tecziyesine ilişkin ...günlü, ...sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu işleminin iptali istemiyle açılan davada .... İdare Mahkemesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın, Danıştay Beşinci Dairesinin 22/02/2018 günlü, E:2016/20444, K:2018/10176 sayılı kararıyla; İdare Mahkemesince söz konusu meslekten çıkarma cezalarının her biri için 2577 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ayrı ayrı dava açılmak üzere aynı Kanun’un 15/1-d maddesi uyarınca dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek karar verilmesinde hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle bozulması üzerine, .... İdare Mahkemesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararıyla, bozma kararına uyularak dava dilekçesinin reddine hükmedilmiş; dava, yasal süresi içerisinde üç ayrı dava olarak yeniden açılmıştır.


.... İdare Mahkemesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararıyla; davacı hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, davacının 16/12/2013 tarihinde S. G. adına tescil edilen ...plaka sayılı lüks aracın tescil dosyasında bulunması gereken ÖTV2A beyannamesinin ve ÖTV ödeme belgesinin aslının bulunmaması, faturada araç bedelinin 170.000.-TL gösterilmesine rağmen 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesine göre, motor silindir hacmi 2.000 cm3'ü geçen araçlar için uygulanacak ÖTV'nin %130 olması gerekirken, bu faturada belirtilen ÖTV miktarının yalnızca 130.-TL gösterilerek Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na aykırı olarak tescil işlemini yaptığından bahisle Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 8/7. maddesinde yer alan "Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak" fiilini işlediği gerekçesiyle 24/04/2014 günlü, ...sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile davacının meslekten çıkarıldığı,


...Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün ...günlü, ...sayılı yazısıyla, ...plaka sayılı aracın bilgilerinin, ÖTV yükümlülüğü yönünden incelenmek üzere .............................................................Vergi Dairesi Müdürlüğüne sorulduğu, cevabi yazıda, araçla ilgili tahakkuk fişinin ..............................Mal Müdürlüğünce düzenlendiği için, konuya ilişkin bilgilerin ..................................Defterdarlığından öğrenilebileceği hususunun bildirilmesi üzerine ...günlü, ...sayılı yazıyla Uşak İl Defterdarlığından ÖTV yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğinin sorulduğu, Uşak Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün ...günlü, ...sayılı yazısıyla birlikte gönderilen belgeler incelendiğinde, ÖTV olarak sadece 130.-TL'nin tahsili ile araca ait ÖTV2A beyannamesinin mevcut olmadığının tespit edildiğinin anlaşıldığı,


Bu durumda, davacının sübuta eren fiilinin karşılığının "Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak" eylemini oluşturduğu, sübuta eren eylemin, yargılamanın sürdüğü sırada yürürlüğe giren 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de de aynı yaptırımı gerektirdiği, dolayısıyla davacı lehine uygulanabilecek bir düzenleme bulunmadığı, bu haliyle, davacının meslekten çıkarılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti : ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararıyla, davacı tarafından yapılan istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; dava konusu disiplin suçunun kanuni dayanağının bulunmadığı, disiplin suçunun Tüzük’te düzenlenmiş olmasının Anayasa’ya aykırı olduğunun Anayasa Mahkemesinin 13/01/2016 günlü, E:2015/85, K:2016/3 sayılı kararı ile hüküm altına alındığı; 682 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi’nin Geçici 1. maddesinin 1. fıkrası uygulanarak dava konusu disiplin suç ve cezası tarihinden sonra yürürlüğe giren anılan KHK’nın hükümlerinin geçmişe yürütülemeyeceği ve dava konusu disiplin cezasına dayanak yapılamayacağı; davacıya atfedilen ve disiplin cezası verilmesine sebep olan fiilin davacı tarafından işlendiğine dair adli yargıda kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü yokken, davacı hakkında, bu fiilin işlendiğinin kabulü ile verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, hukuka aykırı olarak verildiği değerlendirilen istinaf başvurusunun reddi yolundaki Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Davalı idare tarafından cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada;
Üye ...'nın, "ilk derece idare mahkemesi tarafından verilen esasa ilişkin ilk karar, bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten (20/07/2016) önce verilmiş olmasına rağmen, bozmaya uyularak 2577 sayılı Kanun'un 5. maddesi hükmüne aykırılık nedeniyle verilen dilekçe ret kararı üzerine, üç ayrı meslekten çıkarma cezasının her birine karşı ayrı ayrı açılan davaların yeni ve birbirinden bağımsız davalar olduğu ve bu davalarda verilen kararların da bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başladığı tarihten (20/07/2016) sonra verildiği dikkate alındığında, davacı tarafından yapılan kanun yolu başvurusunun istinaf başvurusu niteliğinde olduğu ve anılan Kanun hükümleri uyarınca bölge idare mahkemesinin istinaf incelemesine tabi olduğu" yolundaki karşı oyuna karşılık,
2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca ilk mahkeme kararı olan .... İdare Mahkemesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararının, 20/07/2016 tarihinden önce verilmiş ve kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan kanun yollarına ilişkin hükümlere tabi bir karar olması nedeniyle, temyiz incelemesi neticesinde bozulması ve ilk derece mahkemesince bozma kararına uyularak dava dilekçesinin reddine karar verilmesi üzerine, yenilenen dilekçe ile açılan davada yapılan yargılama sonucunda verilen .... İdare Mahkemesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararının da ilk kararın verildiği tarihte yürürlükte olan kanun yollarına ilişkin hükümlere ve dolayısıyla doğrudan temyize tabi olduğu açık olduğundan, ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararı kaldırılarak, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. .... İdare Mahkemesince verilen ...günlü, E:...K:...sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine ve kararın bir örneğinin de ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.