Bakanlık müşavirinin il müdürlüğüne uzman olarak atanması yargıdan döndü

Meslek hayatına memur olarak başlayan ve yıllar içinde şef, uzman, şube müdürü ve daire başkanı kadrolarında görev yapan davacının, geçmiş hizmetleri ve yöneticilik deneyimi göz önünde tutularak durumuna uygun bir kadroya atanması gerekirken bu husus gözetilmeksizin, daha önce görev yapmış olduğu kadroların altında bulunan İl Müdürlüğü bünyesindeki uzman kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk görülmediği hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/15104 E. , 2021/4612 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/15104
Karar No : 2021/4612


TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:… , K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :


Dava Konusu İstem : Kültür ve Turizm Bakanlığında bakanlık müşaviri kadrosunda görev yapmakta iken 09/01/2015 günlü, 29231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/1222 sayılı müşterek kararname ile başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınan davacı tarafından, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü emrine uzman olarak atanmasına ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların tazminine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti :


… İdare Mahkemesinin … günlü, E:… , K:… sayılı kararıyla; davacının görev yaptığı bakanlık müşavirliği kadrosunun istisnai bir kadro olduğu; bu kadrolara atanma veya görevlerinden alınma konularında idarenin haiz olduğu takdir yetkisinin kullanımının diğer memurlara göre daha geniş yorumlanması gerektiği dikkate alındığında, 657 sayılı Yasa’nın 76. maddesi kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi uyarınca davacının bakanlık müşaviri kadrosundan alınarak, münhal bulunan uzman kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.


Anılan kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Danıştay Beşinci Dairesinin 23/05/2016 günlü, E:2016/8, K:2016/3206 sayılı kararıyla; davacının görevini yerine getiremediğine veya başarısız olduğuna ilişkin herhangi bir somut bilgi ve belge sunulamadığı gibi, hizmetlerinden verim alınamadığı hususunun da davalı idarece ortaya konulamadığı anlaşıldığından, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kurulduğu kanıtlanamayan dava konusu işlemde hukuka uyarlık; davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle, Mahkeme kararı bozulmuştur.


… İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:… , K:… sayılı kararla, Danıştay Beşinci Dairesinin kararına uyulmayarak ilk kararda ısrar edilmiştir.


Davacının temyiz istemi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 08/05/2019 günlü, E:2017/1464, K:2019/2174 sayılı kararla; meslek hayatına memur olarak başlayan ve yıllar içinde şef, uzman, şube müdürü ve daire başkanı kadrolarında görev yapan davacının, geçmiş hizmetleri ve yöneticilik deneyimi göz önünde tutularak durumuna uygun bir kadroya atanması gerekirken bu husus gözetilmeksizin, daha önce görev yapmış olduğu kadroların altında bulunan İl Müdürlüğü bünyesindeki uzman kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle, Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiş, davalı idarenin karar düzeltme istemi ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 02/06/2020 günlü, E:2019/3323, K:2020/838 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

… İdare Mahkemesince, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bozma kararına uyularak verilen … günlü, E:… , K:… sayılı kararla; dava konusu işlemin iptaline, tazminat talebinin kabulüne hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; bakanın, müşavir olarak uyumlu çalışabileceği kişiyi seçme hususundaki takdiri çerçevesinde, 657 sayılı Kanun’un 76. maddesi kapsamında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:… , K:… sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.