Üniversitelerin öğrenci yetiştirmek kadar önemli bir diğer görevi ise ülkemiz için öğretim üyesi yetiştirmektir. Yüksek Öğretim Kanunu'nun 35 inci maddesinde öğretim elemanı yetiştirme ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Yükseköğretim kurumları kendilerinin ve yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçları için Yükseköğretim Kurumunun belirleyeceği esaslar dahilinde öğretim elemanı yetiştirebilirler. Bir üniversitenin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora yapmak üzere başka bir üniversiteye Yükseköğretim Kurumunca tahsis edilebilmektedir. Bu şekilde eğitim görenler eğitimlerini bitirdiklerinde kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine geri dönerler.

ÖYP diye kısaltılan Öğretim üyesi yetiştirme programı yüksek lisan eğitimiyle başlayıp doktora bitirene kadar devam eder.  ÖYP  kapsamında kadrosu geçici olarak bir başka üniversiteye tahsis edilen araştırma görevlilerine sürekli görev yolluğunun hangi üniversite tarafından ödeneceği konusunda tereddütler yaşanmaktadır.

Sürekli görev yolluğunun kimlere ödeneceği 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 10 uncu maddesi ile düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin 1 numaralı bendinde yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atananlara sürekli görev yolluğu ödeneceği hükme bağlanmıştır.

İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi? İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi?

Diğer taraftan, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla öğretim elemanlarının, araştırma veya doktora çalışmaları yapmak amacıyla başka üniversitelerdeki (tahsis edilen) araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmeleri ve eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönebilmeleri hususunda düzenleme yapılmıştır.

Bu iki maddeyi bir arada değerlendirdiğimizde ÖYP kapsamında görevli olarak başka bir üniversiteye gidenlere harcırah ödeneceği net bir şekilde anlaşılmaktadır. Harcırahın hangi kurum bütçesinden ödeneceği sorusuna ise 6245 sayılı yasanın 57 inci maddesi hükmünü esas alarak cevap verelim. Bahse konu maddede harcırahın hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödeneği ifade edilmiştir.

Bu hükme göre, harcırah ödemesinde kendisine görev verilen kişinin statüsü, unvanı ve mensubu bulunduğu kurum önem arz etmemektedir. Önemli olan konu hangi kurumun hizmetini görmek için görevlendirildiğidir. Diğer bir ifadeyle hangi kurum bu eğitim sürecinin sonunda anılan kişinin hizmetinden yararlanacak ise, Harcırah Kanuna göre müstahak bulunduğu harcırahının da o kurumca karşılanması gerekmektedir.

Bu sebeple, yukarıda yer alan mevzuat çerçevesinde konuyu değerlendirdiğimizde 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince başka üniversitelere gönderilenlere sürekli görev yolluklarının, eğitimin sonunda dönecekleri üniversite tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Editör: TE Bilisim