Zimmet suçundan verilen hükmün açılması geriye bırakılmışsa temyize konu edilemeyeceği

Zimmet suçundan verilen hükmün açılması geriye bırakılmışsa temyize konu edilemeyeceği

Zimmet suçundan verilen hükmün açılması geriye bırakılmışsa temyize konu edilemeyeceği

Zimmet suçundan verilen hükmün açılması geriye bırakılmışsa temyize konu edilemeyeceği

Zimmet suçundan verilen hükmün açılması geriye bırakılmışsa temyize konu edilemeyeceği

Zimmet suçundan verilen hükmün açılması geriye bırakılmışsa temyize konu edilemeyeceği

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 2018/5737 E., 2021/6355 K. sayılı kararında zimmet suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın, CMK'nin 231/12. maddesi karşısında itiraza tabi olup, temyizi mümkün bulunmadığına hükmetti.

5. Ceza Dairesi 2018/5737 E. , 2021/6355 K.
"İçtihat Metni"


Mahalli mahkemece verilen hükümler ve karar temyiz edilmekle dosya incelendi;


Sanık ... hakkında kullanma zimmeti suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın, CMK'nin 231/12. maddesi karşısında itiraza tabi olup, temyizi mümkün bulunmadığından, aynı Kanun'un 264. maddesi de gözetilerek ... vekilinin temyiz talebinin itiraz mahiyetinde kabulü ile mercince değerlendirilip gerekli kararın verilmesi mümkün görüldüğünden, dosyanın bu yönden incelenmeksizin mahalline İADESİNE, sanıklar haklarında verilen beraat kararlarını süresinde temyiz eden Hazine vekilinin 21/03/2018 tarihli dilekçesi ile temyizden feragat ettiği anlaşılmakla, incelemenin müdafin sanık ... hakkında verilen mahkumiyet, suçtan zarar gören ... vekilinin ise beraat ve mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazları ile sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:


1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun Ek 2/son maddesine göre, Tarım ve Orman Bakanlığının, kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memurları hakkında görevlerine ilişkin olarak işledikleri suçlardan dolayı açılan kamu davalarına katılma hakkı olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK'nin 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun mağdur ... katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hükümler kurulması,
Kanuna aykırı, sanık ... müdafin ve suçtan zarar gören ... vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA 08/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE