Zabıta eşten dolayı tayin talebinde bulunan şube müdürünün açtığı davada ne karar verildi?

Zabıta eşten dolayı tayin talebinde bulunan şube müdürünün açtığı davada ne karar verildi?

Zabıta eşten dolayı tayin talebinde bulunan şube müdürünün açtığı davada ne karar verildi?

Zabıta eşten dolayı tayin talebinde bulunan şube müdürünün açtığı davada ne karar verildi?

Kamu görevlilerinin eş durumuna ilişkin özürleri ile hizmetin yeterli personelle aksamadan yürütülmesini dengeli bir şekilde bir arada dikkate almak zorunda olan idarenin, personelin Kahramanmaraş ilinden, Mersin iline atanma isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/17149 E. , 2022/377 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/17149
Karar No : 2022/377

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; … Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü emrinde şef olarak görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı sonucunda ... Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü emrine şube müdürü olarak atanan davacı tarafından, eşinin … Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapması nedeniyle şube müdürü olarak atamasının Mersin iline yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


Kahramanmaraş İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, anılan iptal kararı, Danıştay İkinci Dairesinin 15/02/2017 günlü, E:2014/9180, K:2017/1085 sayılı kararıyla bozulmuş ise de; İdare Mahkemesince, bozma kararına uyulmayarak dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.
Davalı idare, … İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı ısrar kararını temyiz etmesi üzerine; anılan ısrar-iptal kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 11/09/2019 günlü, E:2018/1867, K:2019/3680 sayılı kararı ile bozulmuştur.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Bozma kararına uyulmak suretiyle verilen Kahramanmaraş İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacının şube müdürlüğü görevde yükselme sınavında başarılı olarak ikinci tercihi olan ve hizmetine ihtiyaç duyulan Kahramanmaraş iline atandığı göz önüne alındığında, kamu görevlilerinin eş durumuna ilişkin özürleri ile hizmetin yeterli personelle aksamadan yürütülmesini dengeli bir şekilde bir arada dikkate almak zorunda olan davalı idarece tesis edilen, davacının Kahramanmaraş ilinden, Mersin iline atanma isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca, eş durumu mazeretine binaen Mersin iline atanmasının yapılması gerektiği, daha sonra 23/12/2020 tarihli işlemle İl Müdür Yardımcısı olarak atandığı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE