Yüksek lisans bitirmek tayin sebebi olur mu?

Yüksek lisans bitirmek tayin sebebi olur mu?

Yüksek lisans bitirmek tayin sebebi olur mu?

Yüksek lisans bitirmek tayin sebebi olur mu?

Yüksek lisans bitirmek tayin sebebi olur mu?

Yüksek lisans bitirmek tayin sebebi olur mu?

KDK, yüksek lisans yapan personelin, eğitim görmeye hak kazandığı yüksek lisans süreci boyunca Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde geçici görevlendirilme talebinin kamu yararı ve hizmet ihtiyaçları çerçevesinde reddedilmesinde hukuka ve hakkaniyet ilkelerine aykırılık teşkil etmediği yönünde karar verdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

SAYI                               : 2022/2388-S.22.3621

BAŞVURU NO               : 2021/16147

KARAR TARİHİ               : 21/02/2022

RET KARARI
 

BAŞVURAN

BAŞVURUYA KONU İDARE : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

BAŞVURUNUN KONUSU : Eğitim mazereti nedeniyle geçici görevlendirilme talebi hk.

BAŞVURU TARİHİ : 22/09/2021

BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

Başvuran, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı Denetmenlik Servisinde çalıştığını, Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans (Tezli) bölümünde eğitim görmeye hak kazandığını, 24/08/2021 tarihinde okula kayıt yaptırmasıyla beraber 26/08/2021 tarihinde Kurumunuza Ankara İl Müdürlüğü Denetmenlik Biriminde eğitim süreci boyunca geçici olarak görevlendirme talebinde bulunduğunu, talebinin reddedildiğini, Aktüerya Bilimi Yüksek Lisans Bölümünün sadece Ankara ilinde sadece iki okulda bulunduğunu, bunlardan birinin de kazanmış olduğu Hacettepe Üniversitesinde bulunduğunu, bu eğitimi Ankara ili dışında başka bir yerde almasının mümkün olmadığını, İzmir ilinde bu imkanın bulunmadığını, kazanmış olduğu bölümün görev yapmakta olduğu alana ciddi katkılarının olacağını, ayrıca İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Denetmenlik Servisi bünyesinde halihazırda yaklaşık 200’ün üzerinde Denetmen ve Denetmen Yardımcısının bulunmasından dolayı İzmir ilinden ayrılmasının herhangi bir iş aksaklığına sebep olmayacağını belirtmekte olup eğitim almaya hak kazanmış olduğu Aktüerya Bilimi Yüksek Lisans (Tezli) bölümüne katılabilmek adına 2021-2022 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında başlamak olmak üzere eğitim süreci boyunca Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Denetmenlik Servisinde geçici görevlendirilmeyi talep etmektedir.

İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Başvuruya konu iddialar hakkında bilgi-belge talebimize istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 6/10/2021 tarihli ve sayılı cevabi yazısında özetle;

Başvuranın Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı kadroları için yapılan giriş sınavını kazanarak, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik mezuniyeti ve yapmış olduğu tercihlere göre yerleşmiş olduğu İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne açıktan atanarak 15/10/2019 tarihinde görevine başladığı, ilgilinin, Ankara'da yüksek lisans okuyacak olması nedeniyle görevlendirme talebinin, mevzuatta böyle bir atama veya görevlendirme usulü olmadığı ve Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün sosyal güvenlik denetmen ve denetmen yardımcısı kadrolarının ihtiyaçtan fazla dolu olması nedenleriyle Başkanlık Makamınca uygun görülmediği, bugün için norm kadro durumları dikkate alındığında sosyal güvenlik denetmen ve denetmen yardımcısı kadrolarının, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 212 norm kadro sayısına karşın dolu kadro sayısı 196, doluluk oranı %92 olduğu, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün ise 241 norm kadro sayısına karşın dolu kadro sayısı 398, doluluk oranı % 165 olup, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün adı geçenin hizmetine daha çok ihtiyacı bulunmakta olduğu, dolayısıyla mevzuat çerçevesinde aile birliği veya sağlık durumu gibi herhangi bir geçerli mazereti olmadan Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne nakli ya da görevlendirilmesinin mümkün bulunmadığı,

Gerek genel mevzuatta ve gerekse Kurum mevzuatında eğitim durumu nedeniyle atama veya görevlendirme yapılmasına imkan veren bir düzenleme bulunmadığından eğitim durumu nedeniyle yeni bir atama veya görevlendirme yapılmadığı, Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı kadroları için aranılan öğrenim durumunun giriş sınavı duyurusunda belirtilmekte ve bu şartı taşıyan adaylara sınav yapılarak başarılı olmalarını müteakip göreve başlatıldığı,

Norm kadro durumuna göre İzmir Sosyal Güvenlik II Müdürlüğünde 16 personele ihtiyaç duyulmakta, Ankara Sosyal Güvenlikli Müdürlüğünde ise 157 personel fazlası olduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT

18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı T.C. Anayasasının “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinde, “...Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler...” hükmü amirdir.

14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun "Kurumun Görevi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.” hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yer değiştirme suretiyle atanma” başlıklı 72 nci maddesinde, “Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye ’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.

Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.” hükmü düzenlenmiştir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler” başlıklı 12 nci maddesinde, “Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. ” düzenlemesine yer verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin  “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde, “(1) Bu Yönetmelik; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.”,

İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin İşlemler başlık üçüncü bölümde “Atamaya ilişkin genel esaslar” başlıklı 12 nci maddesinde, “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Yapılacak atamalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

Değerlendirme puanı belirleyici olarak esas alınır.

Personelin birimler arasında hizmet gerekleri dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılım sağlanır. ç) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilir. ”

hükmü düzenlenmiştir.

KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ’NE ÖNERİSİ

Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, başvurunun reddi yönünde hazırlanan Ret Karar Önerisi Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde görev yapmakta olan başvuran, Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans (Tezli) bölümünde eğitim görmeye hak kazanması nedeniyle eğitim süreci boyunca Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde geçici görevlendirilmeyi talep etmektedir.

Dosya kapsamında sunulan bilgi ve belgelerden, Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak görev yapmakta olan başvuran, Kurumunun ve kadro unvanı gereğince şahsının yürütmekte olduğu görev alanı dikkate alındığında eğitim görmeye hak kazandığı Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans programının olumlu kazanımlar sağlayacak nitelikteki olması nedeniyle Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak görevlendirilmeyi talep etmekte, görevlendirmesinin hizmette aksamaya sebep olmayacağını belirtmekle birlikte başvuranın görev yapmakta olduğu İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 212 norm kadro sayısına karşın dolu kadro sayısı 196 ile doluluk oranının %92 olduğu, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün ise 241 norm kadro sayısına karşın 398 dolu kadro sayısı ile doluluk oranının % 165 olduğu ve eğitim mazereti nedeniyle yer değişikliğine ilişkin mevzuatta herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı gerekçesiyle başvuranın Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesine atanmasının veya görevlendirilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Başvuruda, başvuran Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne atanmaktan ziyade geçici olarak görevlendirilmeyi talep etmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte gerekli koşulların varlığı halinde memurların kurum içinde amirlerince bir görevin ifası için geçici olarak görevlendirilebilmeleri mümkün bulunmakta ve bu konuda amirlerin takdir yetkisine haiz oldukları görülmektedir.

Bilindiği üzere, idarenin işlem tesis ederken hukuka bağlı olması ve hukuk kuralları içinde hareket etmesi hukuk devletinin bir diğer ilkesidir. Bu kapsamda, idari işlemin belli bir sebebe dayanması gerektiği açık bir kuraldır. İdarenin takdir yetkisinin söz konusu olması halinde dahi keyfi olarak hareket edebileceği anlamına gelmez. İdareye yasalarla tanınan takdir yetkisi mutlak olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. İdare takdir yetkisini kullanırken kendisine verilen yetkinin amacı doğrultusunda hareket etmeli, nesnellik ve tarafsızlık içinde davranmalı, orantılılık ilkesine uymalı, kanunlar özel koşullar öngörmüşse bunlara uymalı, bu yetkiyi kamu yararı için ve gerekçeli olarak kullanmalıdır.

Somut olayımızda ise, söz konusu takdir yetkisi çerçevesinde il müdürlükleri bünyesinde mevcut dolu/boş kadro sayıları ile başvuranın eğitim mazeretinin yer değiştirmeye esas mevzuatta yer verilen bir mazeret niteliği taşımadığı gerekçesiyle başvuranın talebinin reddedildiği anlaşıldığından ilgili idare tarafından kullanılan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu; ayrıca, başvuranın eğitim mazereti nedeniyle geçici görevlendirilmesi halinde bir kamu hizmetinin ifasına bağlı olmaksızın harcırah hükümlerinden de faydalanacağı dikkat alındığında başvuranın geçici görevlendirilmesi talebinin reddedilmesinin hukuken ve hakkaniyet ilkeleri açısından da yerinde olduğu değerlendirilmiştir.

Yukarı anlatılan hususlar, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; başvuranın, eğitim görmeye hak kazandığı yüksek lisans süreci boyunca Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde geçici görevlendirilme talebinin kamu yararı ve hizmet ihtiyaçları çerçevesinde reddedilmesinde hukuka ve hakkaniyet ilkelerine aykırılık görülmediğinden başvurunun reddi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; ilgili idarenin başvurana verdiği cevaplarda hangi sürede hangi mercilere başvurabileceğini göstermediği, bu nedenle “karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi” ilkesine uymadığı anlaşılmış olup, idareden bundan böyle bu ilkeye uyması beklenmektedir.

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu Kararın başvurana tebliğ tarihinden itibaren, ilgili idarenin işlemine karşı dava açma süresinden kalan süre kaldığı yerden işlemeye devam edecek olup İzmir İdare Mahkemesinde yargı yolu açıktır.

KARAR

Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre BAŞVURUNUN REDDİNE,

Kararın BAŞVURANA ve SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA tebliğine Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi

YORUM EKLE