YD kararı verildiği için uygulanmayan yıkım kararı sebebiyle belediye yetkililerinin sorumluluğu var mıdır?

Yürütmenin durdurulması kararı verildiği için uygulanmayan yıkım kararı sebebiyle belediye yetkililerinin sorumluluğu var mıdır?

YD kararı verildiği için uygulanmayan yıkım kararı sebebiyle belediye yetkililerinin sorumluluğu var mıdır?

Yürütmenin durdurulması kararı verildiği için uygulanmayan yıkım kararı sebebiyle belediye yetkililerinin sorumluluğu var mıdır?

YD kararı verildiği için uygulanmayan yıkım kararı sebebiyle belediye yetkililerinin sorumluluğu var mıdır?

YD kararı verildiği için uygulanmayan yıkım kararı sebebiyle belediye yetkililerinin sorumluluğu var mıdır?

3194 sayılı Kanun uyarınca verilen yıkım kararının, anılan kararın iptali istemiyle açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle uygulanmamış olması nedeniyle Belediye görevlilerinin cezai sorumluluğunun doğurmayacağı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2022/451

Karar No : 2022/373

K A R A R Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar :

1- . - Edirne İli, Enez Belediye Başkanı

2- . - Edirne İli, Enez Belediye Başkanı

3- . - Edirne İli, Enez Belediye Başkanı

İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanlardan . için kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine diğerleri için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının

23.1.2020 tarih ve Kont.Bşk.2020/4 sayılı kararı.

Karara İtiraz Eden : Hakkında soruşturma izni verilen . .

İçişleri Bakanının 23.1.2020 tarih ve Kont.Bşk.2020/4 sayılı kararına yapılan itiraz bağlamında, soruşturulacak eylem ve ilgilisi aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Soruşturulacak Eylem :

.'in;

.......................................................İlçesi, ...................................................... Mahallesi, ................................................................. Mevkii, ... ada, . parsel sayılı taşınmazda bulunan . Sitesinde mülkiyeti . ait . Blok . numaralı bağımsız bölümde adı geçen tarafından kat maliklerinin rızası alınmaksızın ruhsat eki projesine aykırı olarak zemin terasına yapılan ilavelerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 31.5.2019 tarih ve 112 sayılı kararını uygulamamak.

Eylem Tarihi : 2019 Yılı ve devamı.

İçişleri Bakanlığının 15.2.2022 tarih ve 34839 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 23.1.2020 tarih ve Kont.Bşk.2020/4 sayılı kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu kararın soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Mevlüde Göksu Böke'nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Dosyanın incelenmesinden, .............................İlçesi, ................................................................................ Mahallesi, Kışlaaltı Mevkii, . ada, . parsel taşınmazda bulunan . Sitesinde mülkiyeti . ait . Blok . numaralı bağımsız bölümdeki ruhsat eki projesine aykırı olarak zemin terasına yapılan ilavelerin Belediye Encümeninin 31.5.2019 tarih ve 112 sayılı kararıyla yıkımına karar verildiği, bu yıkım kararının kasıtlı olarak uygulanmadığını gösteren bir tespit bulunmadığı gibi söz konusu Encümen Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Edirne İdare Mahkemesinin 2020/817 esasında kayıtlı davanın açıldığı, bu dava nedeniyle yıkım işleminin yapılamadığı, söz konusu yargılamanın sonucuna göre isnat edilen eylemde ilgilinin sorumluluğunun ve eylemin yeniden değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenlerle .'e isnat edilen eylemin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın kabulüyle İçişleri Bakanının 23.1.2020 tarih ve Kont.Bşk.2020/4 sayılı kararının; ... için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılmasına,

Dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 30.3.2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.


• BAŞKANLAR

YORUM EKLE