Vergi Müfettişinin eş durumu özrü tayin talebi hakkında

Vergi Müfettişinin eş durumu özrü tayin talebi hakkında

Vergi Müfettişinin eş durumu özrü tayin talebi hakkında

Vergi Müfettişinin eş durumu özrü tayin talebi hakkında

Vergi Müfettişinin eş durumu özrü tayin talebi hakkında

Vergi Müfettişinin eş durumu özrü tayin talebi hakkında 

Bir vergi müfettişinin, eş durumu özrüne dayanılarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için, Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Eş durumu özrü" başlıklı 15. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen şartları taşıması gerektiği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/2203

Karar No : 2021/304

EDEN (DAVALI) : Hazine ve Maliye Bakanlığı

VEKİLİ : Av. ...

TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : İzmir 4. İdare Mahkemesince verilen 04/06/2020 günlü, E:2020/150, K:2020/680 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava, İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak görev yapan davacı tarafından, Marmara (İstanbul) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığına görevlendirilmesine ilişkin 04/08/2015 günlü, 893 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İzmir 4. İdare Mahkemesince verilen 12/05/2016 günlü, E:2015/1347, K:2016/744 sayılı karar ile dava konusu işlemin yetki yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline hükmedilmiş; anılan karar, Danıştay İkinci Dairesinin 02/10/2019 günlü, E:2016/13338, K:2019/4543 sayılı kararı ile bozulmuş; Mahkemece, bozma kararına uyularak temyizen incelenen karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : İzmir 4. İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları arasında olmayıp, Bakanlık onayı ile kurulan ihracatçı birliği bünyesinde uzman yardımcısı olarak görev yapan davacının eşinin yer değiştirmesinin ve başka yerde çalışmasının mümkün olmadığı; mevzuatta aranan eş durumu özrü mazeret koşullarının sağlandığı sonucuna ulaşılmakla, dava konusu işlemde hukuk ve mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, davacının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına naklen atanması nedeniyle 12/10/2017 tarihi itibarıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından ayrıldığı, anılan Başkanlığın taşrada kadrosunun bulunmadığı, dava konusu işlemin bir naklen atama işlemi olmadığı, görevlendirme niteliğindeki işlemin ilgili mevzuat gereğince Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından tesis edildiği, davacının eşinin kamu görevlisi olmaması sebebiyle eş durumu mazeretinden yararlanamayacağı ileri sürülmektedir

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .........

DÜŞÜNCESİ : 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde; "... Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,..." hükmüne yer verildiği; Ege İhracatçılar Birliğinin, özel kanun niteliğinde olan, 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3. maddesinin 1. fıkrasına dayanılarak kurulduğu ve tüzel kişiliğe sahip olduğu; bu kapsamda anılan Kanun'un 1. maddesinde, ihracatçı birliklerinin amacının, ihracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı arttırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak olarak belirlendiği; bu amacın, bir yönüyle kamusal amaca hizmet ettiği; Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde, ihracatçı birliklerinin Devlet teşkilatı içerisinde yer aldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; davacının, İzmir ilinde faaliyet gösteren Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde uzman yardımcısı olarak görev eşinin, Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Eş durumu özrü" başlıklı 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre "...statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olarak çalışması ve yer değiştirmesinin mümkün olmaması,..." kapsamında sayılması ve Mahkeme kararının bu doğrultuda gerekçe değiştirerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY:

Davacı, İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 01/07/2015 günlü, 29403 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan müşterek kararname ile vergi müfettişi olarak atanmış, vergi müfettişliğine atanmasını müteakip yer değiştirmeye tabi olarak ilk görevlendirme işleminde, eş durumu özrü dikkate alınmayarak, Marmara (İstanbul) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığına görevlendirilmesi üzerine temyize konu davayı açmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Dava konusu uyuşmazlığın çözüme kavuşturulabilmesi için, öncelikle uyuşmazlıkta uygulanacak mevzuatın belirlenmesi gerekmektedir.

Kamu personel rejimimizde daha önce yer almayan "yer değiştirme suretiyle görevlendirme" adı altında yeni bir kavram getiren Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin dayanağı, (Mülga) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 29. maddesinin onuncu fıkrasıdır. Anılan fıkrada, "Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, grup başkanlıklarının görev alanları, performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimi ile vergi müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, grup başkanlıklarında görevlendirilmeleri ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

178 sayılı KHK'nin Ek 29. maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "grup başkanlıklarında görevlendirilmeleri" ve "yer değiştirmelerine" ibarelerine yönelik olarak Anayasa Mahkemesince yapılan somut norm denetimi sonucunda; anılan ibarelerin Anayasaya aykırı olmadığı yolunda verilen 29/11/2017 günlü, E:2017/51, K:2017/163 sayılı kararın 21 numaralı paragrafında; "Vergi Müfettişlerinin yer değiştirme koşulları KHK’da belirtilmemiş olmasına karşılık 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesinde Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Anılan Kanun’un 72. maddesinin birinci fıkrasında 'Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.' denildiğinden, genel kanun niteliğinde olan 657 sayılı Kanun’un anılan hükmünün aksine bir hüküm bulunmadığı sürece vergi müfettişlerinin yer değiştirme suretiyle görevlendirilmelerinde de uygulanacaktır. Dolayısıyla kanun koyucu tarafından yürütme organına tanınan yetkinin sınırlarının belirli olduğu ve temel ilkelerinin kanunla belirlendiği açıktır." gerekçesine yer verildiği görülmektedir.

Kararda yer verilen bu gerekçe, Anayasa Mahkemesinin; ilgili grup başkanlıkları arasında vergi müfettişlerinin yer değiştirme suretiyle görevlendirilmeleri yönünden, 657 sayılı Kanun'un 72. maddesini dayanak kural olarak kabul ettiğini ortaya koymakta ise de; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 04/06/2018 günlü, YD İtiraz No: 2018/308 sayılı kararından da anlaşılacağı üzere, Anayasa Mahkemesi kararının, 657 sayılı Kanun'a dayalı olarak çıkarılan tüm düzenleyici işlemlerin, (bu çerçevede, dava konusu uyuşmazlıkla ilgili olarak, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in), vergi müfettişleri hakkında da tatbik edileceği şeklinde anlaşılmasına hukuken imkan bulunmadığı, zira kendi özel mevzuatı olan 178 sayılı KHK'de bu konuda özel bazı düzenlemelere gidilerek vergi müfettişlerinin yer değişikliğinin naklen atamadan farklı olarak görevlendirme şeklinde düzenlendiği açıktır.

Nitekim, Anayasa Mahkemesinin 29/11/2017 günlü, E:2017/51, K:2017/163 sayılı kararıyla 178 sayılı KHK'nin Ek 29. maddesinin Anayasaya aykırı olmadığına karar verilmiştir.

Bu hukuki durum karşısında, dava konusu uyuşmazlıkta uygulanması gereken Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Eş durumu özrü" başlıklı 15. maddesinde; "(1) Eş durumu özrüne dayanılarak bir Vergi Müfettişinin, yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için, eşinin;

217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur veya statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olarak çalışması ve yer değiştirmesinin mümkün olmaması,

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışması,

şarttır.

Vergi Müfettişlerinden, eşleri geçici olarak görevli olanlar, eş durumundan yer değiştirme talebinde bulunamazlar." düzenlemesi yer almaktadır.

Bununla birlikte, dava konusu görevlendirme işlemlerinde vergi müfettişlerinin eş mazeretinden faydalanabilmesi açısından, İhracatçı Birliklerinde çalışan personelin hukuki statüsünün belirlenmesi gerekmektedir.

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihteki haliyle, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde; "Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır." kuralı yer almaktadır.

03/07/2009 günlü, 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihteki haliyle, 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un, "Tanımlar ve kısaltmalar" başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, "Birlik: İhracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı artırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere, özel bütçeye sahip ve tüzel kişiliği haiz olarak kurulan ihracatçı birliğini,... ifade eder" kuralı; "Kuruluş, organlar, görevler ve sona erme" başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasında; "Birlik; TİM’in teklifi, Müsteşarlığın uygun görüşü ve Bakanlık onayı ile kurulur, ilgili tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte tüzel kişilik kazanır." kuralı; "Personel" başlıklı 20. maddesinde, "TİM ve birlik genel sekreterliği; genel sekreter ve yardımcıları ile diğer personelden oluşur. TİM ve birliklerde istihdam edilenler, bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik hükümleri ile 4857 sayılı İş Kanunu ve İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümlerine tabidir.", geçici 1. maddesinin 3. fıkrasında, "Halen görev yapmakta olan TİM ve birliklerin personeli aynı statü ve özlük hakları ile görevlerine devam ederler." kuralı yer almaktadır.

5910 sayılı Kanun'a dayalı olarak, 03/09/2009 günlü, 26338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihteki haliyle Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği ve anılan Yönetmelik'in "Amaç ve kapsam" başlıklı 1. maddesinde; "Bu Yönetmelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerinin merkez teşkilatı ile irtibat büroları ve sosyal tesis personelinin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, yükümlülükleri ile unvanlarını düzenlemektedir." hükmüne; "Genel sekreterlik ve unvanlar" başlıklı 7. maddesinin 8. fıkrasında; "Uzman Yardımcısı: İlgili yönetmelik çerçevesinde yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar uzman yardımcısı unvanıyla çalıştırılabilir. Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için; a) Yönetmeliğin 8’inci maddesinde yazılı şartları haiz olmak, b) (Değişik:RG-15/6/2012-28324) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak, c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, ç) Eleme sınavından tespit edilen asgari puanı almış olmak, şartlarını taşıyor olmak gereklidir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapmakta iken, yeterlik sınavında başarılı olması üzerine, vergi müfettişi olarak atanan davacının, eşinin İzmir ilinde faaliyet gösteren Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde uzman yardımcısı olarak görev yaptığından bahisle eş durumu özrü nedeniyle bulunduğu Grup Başkanlığında bırakılması talebiyle yaptığı başvuru dikkate alınmayarak, Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişlerinin Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesi uyarınca, yeterlik sonrası ilk görev yerinin belirlenmesi kapsamında, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Olur'u ile 04/08/2015 tarihinde Marmara (İstanbul) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında görevlendirilmesi nedeniyle, temyize konu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümünün 11/11/2013 günlü, E:2013/1456, K:2013/1641 sayılı kararında, Türkiye İhracatçılar Meclisinde genel sekreter olarak görev yapan personelin sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine dayanılarak feshine dair işlemin görüm ve çözümünün adli yargının görevinde olduğunun hükme bağlandığı; 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 20. maddesinde personelin 4857 sayılı İş Kanunu'na ve İnsan Kaynakları Yönetmeliği'ne tabi olduğu hükmüne yer verildiği göz önünde bulundurulduğunda, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde uzman yardımcısı olarak görev yapan davacı eşinin memur veya kamu görevlisi olarak sayılamayacağı sonucuna varılmaktadır.

Yukarıda yer verilen yargı kararları ve mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, eş durumu özrüne dayanılarak, bir vergi müfettişinin yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için, Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Eş durumu özrü" başlıklı 15. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen şartları taşıması gerektiği açıktır.

Bu hukuki çerçevede, davacı açısından, eş durumu özrü yönünden Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 15. maddesinde belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından, davacının yerinde bırakılma talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık; anılan işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

İzmir 4. İdare Mahkemesince verilen 04/06/2020 günlü, E:2020/150, K:2020/680 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,

2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/02/2021 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Dava, İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak görev yapan davacı tarafından, Marmara (İstanbul) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığına görevlendirilmesine ilişkin 04/08/2015 günlü, 893 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Anayasa'nın 41. maddesinde; "Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar." hükmü yer almıştır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in, dava konusu tesis edildiği tarihteki haliyle "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde; "...Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,... atanması suretiyle yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

Dava konusu uyuşmazlıkta her ne kadar Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Eş durumu özrü" başlıklı 15. maddesi uygulanmakta ise de, davacının durumuna dair bir hükmün veya ibarenin anılan Yönetmelikte yer almaması nedeniyle çerçeve Yönetmelik niteliğinde olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin uygulanma gereği bulunmaktadır.

Bu çerçevede davacının eşinin, 01/11/2013 tarihinden bu yana Ege İhracatçı Birliklerinde uzman yardımcısı olarak görev yaptığı ve aralıksız olarak sigorta priminin yattığı; bu anlamda genel yönetmelikte yer alan son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödeme şartını haiz olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ailenin korunmasına yönelik olarak devlete verilen görevin öngörüldüğü şekliyle yerine getirilebilmesinin temel koşullarından birisinin de aile birliğinin sağlanması olduğu, aksi bir uygulamanın ise, ailenin huzurunu temelden sarsarak maddi ve manevi anlamda toplum açısından giderilmesi çok zor olan zararları beraberinde getireceği, böylesi bir durumun ise, günümüzün evrensel anlamda kabul görmüş sosyal ve

hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacağı açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle; işlemin iptali yolunda verilen ve "hüküm fıkrası itibarıyla" hukuka uygun bulunan İdare Mahkemesi kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyorum.

YORUM EKLE