Telekomdan geçen personeli ilgilendiren fark tazminatı kararı

Telekomdan geçen personeli ilgilendiren fark tazminatı kararı

Telekomdan geçen personeli ilgilendiren fark tazminatı kararı

Türk Telekom A.Ş.' de görev yapmakta iken özelleştirme uygulamaları sonucu bir idareye atanan personelin fark tazminatı ödenmesi isteminin reddi işleminin iptali istemiyle açılan davaya bakan mahkeme önemli bir karara imza attı. İlk derece mahkemesi,  01/07/2006 tarihinden itibaren geçerli olan 40,00-TL ek ödemenin, ilgilinin Devlet Personel Başkanlığına bildirildildiği 18/04/2006 tarihinden sonra yürürlüğe girmesi nedeniyle fark tazminatı ödemesinde dikkate alınmasına hukuken olanak bulunmadığna hükmetti.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/3229 E. , 2021/4283 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3229
Karar No : 2021/4283

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Türk Telekom A.Ş.' de görev yapmakta iken özelleştirme uygulamaları sonucu davalı idareye atanan davacı tarafından, 4046 sayılı Kanun'un 22. ve 406 sayılı Kanun'un Ek 29. maddesi gereğince önceki ve yeni görevlerinin parasal hakları arasındaki farkın ödenmesi sırasında 5473 sayılı Kanun uyarınca …. tarihli … sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile … ve … tarihinden itibaren yürürlüğe giren ek ödemelerin göz önüne alınması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Mahkemenin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, Danıştay Onikinci Dairesinin 17/01/2019 tarih ve E:2018/3840, K:2019/263 sayılı kararıyla, 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere getirilen ek ödeme tutarına ilişkin iptal ve kabul kararına ilişkin kısmı yönünden onanması, kararın 01/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan ek ödeme tutarından davacının yararlandırılmamasına ilişkin kısmının iptali ile bu kısım açısından yoksun kalınan parasal hakların yasal faizi ile davacıya ödenmesine yönelik kısmının bozulması üzerine, bozma kararına uyularak; dosyada mevcut bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, 01/07/2006 tarihinden itibaren geçerli olan 40,00-TL ek ödemenin, davacının Devlet Personel Başkanlığına bildirildildiği 18/04/2006 tarihinden sonra yürürlüğe girmesi nedeniyle fark tazminatı ödemesinde dikkate alınmasına hukuken olanak bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin 01/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan ek ödeme tutarından davacının yararlandırılmamasına ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının isteminin hem fark tazminatı olarak ödeme yapılması hem de kadro karşılığı maaşına zam yapılması olduğu, bu durumun davacıya iki defa ödeme yapılması anlamına geldiğinden anılan istemin haksız ve yersiz olduğu, davalı idare bünyesinde davacının atandığı kadroya ait maaşı hesaplanırken ek ödemenin dikkate alındığı ve bundan yararlandığı belirtilerek davanın tümüyle reddi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YanıtlaYönlendir

YORUM EKLE