Tayin talebinde bulunduğu yerde kadro olmayan kişinin engellilik mazeretiyle yaptığı atama talebi kabul edildi mi?

Tayin talebinde bulunduğu yerde kadro olmayan kişinin engellilik mazeretiyle yaptığı atama talebi kabul edildi mi?

Tayin talebinde bulunduğu yerde kadro olmayan kişinin engellilik mazeretiyle yaptığı atama talebi kabul edildi mi?

Tayin talebinde bulunduğu yerde kadro olmayan kişinin engellilik mazeretiyle yaptığı atama talebi kabul edildi mi?

Tayin talebinde bulunduğu yerde kadro olmayan kişinin engellilik mazeretiyle yaptığı atama talebi kabul edildi mi?

Tayin talebinde bulunduğu yerde kadro olmayan kişinin engellilik mazeretiyle yaptığı atama talebi kabul edildi mi?

Engelli bir personelin atanma talebinde bulunduğu yerde görev yapacağı kadro bulunmaması sebebiyle yaptığı başvuru reddedildi. KDK'nın yapılan başvuru hakkındaki red gerekçesinde" başvuranın sayman (döner sermaye) olarak atanmak istediği .............................Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde boş sayman kadrosunun olmadığı, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı Ek 3 üncü maddesine göre engel durumuna bağlı yer değişikliği talebinin Kurumun kadro imkânları ve teşkilat yapılarının dikkate alınarak karşılanması gerektiği, ancak başvuranın atanmak istediği Okulda boş sayman kadrosunun bulunmaması nedeniyle atanma imkânın olmadığı, bu kapsamda İdarenin ilgili mevzuat çerçevesinde hukuken geçerli ve kabul edilebilir sebeplere dayanılarak işlem tesis ettiği anlaşıldığından İdarenin işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."denildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

RET KARARI


 

BAŞVURAN

BAŞVURUYA KONU İDARE : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURUNUN KONUSU : Atanma talebi hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ : 01/01/2022

BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

Başvuran, Kurumumuza yaptığı başvurusunda, özetle; .............................ilçesi .............................Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde döner sermaye işletme saymanı olarak görev yaptığını, % 40 ortopedik engelli olması, eşinin .............................ilçesinde özel bir firmada muhasebeci olarak çalışması ve çalıştığı işyerinin .............................ilçesinde bir şubesinin bulunmaması, bu ilçeler arasında bir servis ya da dolmuş ile ilçeler arasında gidiş-dönüş imkânın bulunmaması nedeniyle .............................ilçesinde ikamet ettiğini, ............................. ilçesi ile .............................ilçesi arasında 75 km olması nedeniyle bedensel, ruhsal ve maddi olarak zorluk çektiğini, .............................ilçesinde bulunan .............................Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açık bulunan Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne döner sermaye işletme saymanı olarak atanma talebimde bulunduğunu, ancak atanma talebinin reddedildiğini belirterek, .............................Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine atamasının yapılmasını talep etmektedir.

İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Osmaniye İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 24/01/2022 tarihli ve sayılı yazısında özetle;

Başvuranın .............................İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapmaktayken, ............................. İlçesi .............................Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde münhal bulunan saymanlık kadrosuna atanma talebinde bulunduğu, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü'nün 03/09/2021 tarih ve sayılı atama

kararnamesi ile ............................. İlçesi 75.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sayman (döner sermaye) olarak atandığı, ayrıca başvuranın 21/10/2021 tarihli .............................İlçesi .............................Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne haftanın üç günü görevlendirme talepli dilekçesine, bahsi geçen okulda bakanlık uygun görüşüyle görevlendirilen sayman olduğu ve hali hazırda görevlendirilmesinin devam ettiği için Müdürlükçe görevlendirilmesinin uygun görülmediği,

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünce başvuranın .............................İlçesi .............................Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine naklen atanma talebinin değerlendirildiği, söz konusu okulda sayman kadrosunun olmayışı ve hâlihazırda .............................İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şefi .................' nün Valilik Onayı ile görevlendirme olarak çalışması nedeniyle başvuranın atanma talebin karşılanamadığı,

Başvuranın her ne kadar Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-3'üncü maddesi kapsamında engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunabiliyor olsa da atanmak istediği .............................İlçesi .............................Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bağlı saymanlık statüsünde olduğu, bağlı saymanlıklara sayman kadrosunun tahsisi ve atamasının yapılmadığı, saymanlık kadrosunun merkez saymanlık statüsü olan döner sermaye işletmelerine verildiği, öte yandan; merkez saymanlık statüsünün, döner sermaye işletmelerinin gelir, gider ve muhasebe işlemlerinin yoğunluğu ile merkeze uzaklığı ve saymanlıkların birbirine uzaklığı göz önüne alınarak mali yılsonunda Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirildiği; kadro tahsisinin Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşüyle Bakanlıkça yapıldığı,

İfade edilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT

2709 sayılı T.C. Anayasasının “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun “Kurumun Görevi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Yer değiştirme suretiyle atanma” başlıklı 72 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü” başlıklı 318 inci maddesinde; “(1) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: (...) d) Döner sermaye işletmesi kurmak ve Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek,”

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı Ek 3 üncü maddesinde; “İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro

imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. (Danıştay 2. Dairesinin 21/03/2018 tarihli ve E:2016/9697, K:2018/1891 sayılı kararıyla, maddede yer alan ''bir defadan fazla'' ibaresinin iptaline karar verilmiştir.) [...]”

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ

Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın talebinin reddi yönündeki öneri, Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

Başvuran, yukarıda açıklandığı üzere, engel ve eş durumu mazeretine binaen .............................Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine atamasının yapılmasını talep etmektedir.

Somut olay incelendiğinde, başvuranın .............................İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapmaktayken, ............................. İlçesi .............................Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde münhal bulunan saymanlık kadrosuna atanma talebinde bulunduğu, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü'nün 03/09/2021 tarih ve

sayılı atama kararnamesi ile ............................. İlçesi 75.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sayman (döner sermaye) olarak atandığı, sonrasında engel ve eş durumu mazeretine binaen .............................Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine sayman (döner sermaye) olarak atanma talebinin atanabileceği kadro olmaması gerekçesiyle reddedilmesi üzerine bakılan başvurunun yapıldığı görülmektedir.

Bu kapsamda Osmaniye ilindeki sayman (döner sermaye) kadroları incelendiğinde, başvuranın atanmak istediği .............................Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde boş sayman kadrosunun olmadığı, kadro verilmeyen okullardaki döner sermaye işletmelerine geçici görevlendirme yoluyla sayman görevlendirmesinin yapıldığı, bu kapsamda başvuranın atanmak istediği Okula da geçici görevlendirme yoluyla sayman görevlendirmesi yapılığı görülmektedir.

Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; dosyadaki bilgi ve belgeler, anılan mevzuat hükümleri ve tüm dosya içeriği göz önünde bulundurularak başvuruya konu olaylar bir bütün olarak incelendiğinde, başvuranın sayman (döner sermaye) olarak atanmak istediği .............................Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde boş sayman kadrosunun olmadığı, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı Ek 3 üncü maddesine göre engel durumuna bağlı yer değişikliği talebinin Kurumun kadro imkânları ve teşkilat yapılarının dikkate alınarak karşılanması gerektiği, ancak başvuranın atanmak istediği Okulda boş sayman kadrosunun bulunmaması nedeniyle atanma imkânın olmadığı, bu kapsamda İdarenin ilgili mevzuat çerçevesinde hukuken geçerli ve kabul edilebilir sebeplere dayanılarak işlem tesis ettiği anlaşıldığından İdarenin işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde iyi yönetim ilkelerine yer verilmiş olup; idare tarafından, Kurumumuzca talep edilen bilgi ve belgeler süresi içinde gönderildiğinden ve Gönderme Kararımız üzerine hem başvurana hem de Kurumumuza kısa sürede cevap verdiğinden “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ilkesine uygun hareket edildiği; ancak, başvuranın talebini reddederken bu işlem karşısında hangi sürede hangi mercilere başvurabileceğinin gösterilmemiş olması sebebiyle “karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi” ilkesine uyulmadığı tespit edilmiş olup, idareden bundan böyle bu ilkeye de uyması beklenmektedir.

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu Ret Kararının başvurana tebliğ tarihinden itibaren, ilgili idarenin işlemine karşı (varsa) dava açma süresinden kalan süre, kaldığı yerden işlemeye devam edecek olup Adana İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

KARAR

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN REDDİNE;

Kararın BAŞVURANA ve MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi

YORUM EKLE