Tasarruf Tedbirleri Genelgesine aykırı olarak cep telefonu bedeli ödenmesi kamu zararı olur mu?

Tasarruf Tedbirleri Genelgesine aykırı olarak cep telefonu bedeli ödenmesi kamu zararı olur mu?

Tasarruf Tedbirleri Genelgesine aykırı olarak cep telefonu bedeli ödenmesi kamu zararı olur mu?

Tasarruf Tedbirleri Genelgesine aykırı olarak cep telefonu bedeli ödenmesi kamu zararı olur mu?

Sayıştay 3. Dairesi,  çeşitli kadro ve pozisyonlarda görev yapan personele tahsis edilen mobil telefon hatlarının bir kısmının, 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin yürürlüğe girdiği 30.06.2021 tarihinden itibaren kullanıma kapatılması gerekirken, bu tarihten iki ay sonra kapatılmasının kamu zararı olmadığına hükmetti.

Kamu İdaresi Türü Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Yılı 2021
Dairesi 3
Karar No 440
İlam No 40
Tutanak Tarihi 9.2.2023
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar


Tasarruf Tedbirleri Genelgesine Aykırı Şekilde Haberleşme Gideri Ödenmesi

.......... Kurumu .......... tarafından verilen 14.04.2017 tarihli olur üzerine çeşitli kadro ve pozisyonlarda görev yapan personele tahsis edilen mobil telefon hatlarının bir kısmının, 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin yürürlüğe girdiği 30.06.2021 tarihinden itibaren kullanıma kapatılması gerekirken, bu tarihten iki ay sonra kapatılması sonucu, söz konusu iki aylık döneme ilişkin telefon faturalarının Kurum bütçesinden ödenmesi suretiyle .......... TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler incelenmiştir.

.......... makamının 14.04.2017 tarihli oluru ile; .......... Kurumunun, Anayasa ve diğer ilgili mevzuat ile belirlenmiş amaç ve görevleri doğrultusunda gerekli iletişim faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen GSM hatlarının, .........., .........., .........., birim sorumluları, özel kalem birimi ve büro sorumluları ile başta SMS temelli elektronik şikâyet başvuru sisteminde çalışan personel olmak üzere, şikâyet alma, vatandaş ve ilgili kamu idaresi ile iletişim kurma, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim gibi faaliyetleri yürütmek için sürekli telefon hizmeti kullanacak olan personelden, .......... veya .......... tarafından uygun görülenlere, Kurum işlerinde kullanmak ve kamuda tasarruf ilkelerine riayet edilmek suretiyle tahsis edilmesi hususunda onay verildiği,

Tahsis edilen 15 adet hat için ilgili GSM operatörü ile 05.03.2021 tarihinde 24 ay kullanım taahhüdü üzerinden yapılan süresiz Hizmet Sözleşmesi ile, hat kullanım bedellerine % 50 indirim imkanı sağlandığı,

30.06.2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021/14 sayılı ve “Tasarruf Tedbirleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin “Haberleşme Giderleri” başlıklı bölümünde yer alan;

“…Cep telefonları sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, valiler ve belediye başkanları ile hizmet gereksinimi dikkate alınarak 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlar ile belediyelerde genel sekreterler ve genel müdürler ile sınırlı olmak üzere bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda bakan, belediyelerde belediye başkanı, diğer idarelerde üst yönetici tarafından belirlenen makamlar için tahsis edilebilecektir. Bu şekilde cep telefonu tahsis edilen makamların listesi bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer idareler bakımından Cumhurbaşkanlığına, belediyeler bakımından ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecektir. Bakanlar, belediye başkanları ve üst yöneticiler tarafından; cep telefonu tahsis edilen makamlar İçin aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri, 1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyecektir…”

hükmü uyarınca, anılan makamlar arasında yer almayan şahıslar için tahsis edilen cep telefonu hatlarının iptali için Kurum tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı, ancak Kurum tarafından yürütülen hizmetler için uzun zamandır kullanılmakta olan telefon hatlarının ivedilikle kullanıma kapatılması sonucu hizmetlerin aksamasına sebebiyet verilmemesi için ilgili hatlar ile sağlanan hizmetlerin yeniden organize edildiği ve GSM operatörü ile imzalanan taahhüt sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken cayma bedelinde indirime gidilmesi amacıyla ilgili operatör yetkilileri ile iletişime geçildiği, nihayetinde 31.08.2021 tarihi itibariyle söz konusu hatların kullanıma kapatıldığı,

görülmüştür.

İmzalanan bir taahhüt sözleşmesi kapsamında kullanılmakta olan telefon hatlarının kapatılması için gerekli prosedürlerin işletilmesi, cayma bedeli hususunda müzakerelerin yürütülmesi ve kullanılan hatlar ile ifa edilen hizmetlerin yeniden organizasyonunun sağlanması için 2 aylık sürenin makul bir süre olduğu,

Anılan sözleşme gereği söz konusu hatların, Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kullanıma kapatılması durumunda dahi, sabit olarak belirlenen fatura dönemine giren günler için ödeme yapmak durumunda olunduğu ve bu durumda Sözleşmede öngörülen cayma bedelinin tamamının ödenmesi gerektiği,

hususları birlikte değerlendirildiğinde kamu zararına sebebiyet verilmediği görüldüğünden, .......... TL tutarındaki ödeme için ilişilecek husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE