Sürücü belgesi ile sınava giren aday hakkında karar

Sürücü belgesi ile sınava giren aday hakkında karar

Sürücü belgesi ile sınava giren aday hakkında karar

Sürücü belgesi ile sınava giren aday hakkında karar

Sürücü belgesi ile sınava giren aday hakkında karar

Sürücü belgesi ile sınava giren aday hakkında karar

ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavına, sınava giriş için kılavuzda öngörülen sınava giriş belgesi (Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı) dışında belge (sürücü belgesi) ile girdiği anlaşılan ilgilinin sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/3110 E. , 2021/4426 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/3110
Karar No : 2021/4426

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Başkanlığı

VEKİLİ :Av. …

İSTEMİN KONUSU : .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı tarafından, sınav kurallarına uymaması nedeniyle 2020 KPSS ortaöğretim sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesince; davalı idare tarafından, ülke genelinde kullanıldığı için ayırt edici özelliklerinin herkesçe bilinmesi nedeniyle daha kolay kontrol edilebileceği ve göreceli olarak taklit edilebilmesinin zor olduğu hususları dikkate alınarak, sınava girişte özel kimlik belgesi olarak, resmi geçerliliğe sahip olan kimlik belgeleri arasından sadece nüfus cüzdanı ve pasaportun geçerli sayılmasının sınavın güvenlik ve yeknesaklığını sağlamak amaçlı olduğunun görüldüğü; öte yandan, 2020 KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzu'nda da yer verildiği üzere sürücü belgesinin, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyeceği ve sınava giriş için geçerli olarak kabul edilen belgeleri yanında olmadığı hâlde bir adayın, sınav koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olması durumunda dahi sınavının geçersiz sayılacağının açık olduğu; bu durumda, ÖSYM Başkanlığı tarafından 22/11/2020 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavına, sınava giriş için kılavuzda öngörülen sınava giriş belgesi (Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı) dışında belge (sürücü belgesi) ile girdiği anlaşılan davacının sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Sınava sürücü belgesiyle girdiğine dair bir tutanağın olmadığı, sınav salon tutanağında başka kişi işaretlenecekken sehven kendi sıra numarasının işaretlenmiş olmasının kuvvetle muhtemel olduğu, sınava T.C. Kimlik Kartıyla girdiğini hatırladığı, sürücü belgesiyle girmiş olsa dahi dava konusu işlemin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, ölçülülük ilkesine uygun davranılmadığı, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacının Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı veya pasaportu olmadan sürücü belgesiyle sınava girdiği, sınava giriş belgesinde de belirtildiği üzere sürücü belgesinin sınava giriş için geçerli olmayacağının açık bir şekilde belirtilmesine rağmen davacının sınava sürücü belgesi ile girdiği ve sınavının bu nedenle geçersiz sayıldığı, sınav salon tutanağında sürücü belgesiyle sınava girdiğinin belirtildiği, işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Kullanılmayan … TL yürütmenin durdurulması harcının davacıya iadesine,
5. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
6. 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 14/09/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

YORUM EKLE