Sulama birlikleri iş güvenliği eğitimi alabilir mi?

Sulama birlikleri iş güvenliği eğitimi alabilir mi?

Sulama birlikleri iş güvenliği eğitimi alabilir mi?

Sulama birlikleri iş güvenliği eğitimi alabilir mi?

Sulama birlikleri iş güvenliği eğitimi alabilir mi?

 Sulama birlikleri iş güvenliği eğitimi alabilir mi?

Sayıştay 2. Dairesi, sulama birliklerinin iş güvenliği eğitimi için hizmet alımı yapmasının kamu zararı olmadığına hükmetti.

Kamu İdaresi Türü Diğer
Yılı 2020
Dairesi 2
Karar No 35680
İlam No 1
Tutanak Tarihi 12.10.2021
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Sulama Birliği tarafından iş güvenliği hizmeti alındığı görülmüştür.

Çerçeve Ana Statünün “Birliğe Devredilen Görev ve Hizmetler” başlıklı 7 nci maddesinin (j) bendinde; her türlü kaza, boğulma vb. hususlar ile meslek hastalıkları ve iş güvenliği konusunda gerekli sağlık ve koruyucu güvenlik tedbirlerini 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak almak, Birliğe devredilebilecek görev ve hizmetler arasında;

“Birlik Başkanlığı ile Başkanın Görev ve Yetkileri” başlıklı 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında ise, her türlü kaza, boğulma vb. hususlar ile meslek hastalıkları ve iş güvenliği konusunda gerekli sağlık ve koruyucu güvenlik tedbirlerini, 6331 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak almak, Başkanın görev ve yetkileri arasında,

sayılmaktadır.

Her ne kadar iş güvenliği hizmeti alınması ile ilgili yasal zorunluluğun 6331 sayılı Kanunun “Yürürlük” başlıklı 38 inci maddesinin birinci fıkrasının a/1 bendinde 01.07.2020 tarihinde başlaması nedeniyle bu tarihten önce yapılan iş güvenliği hizmet alımının kamu zararı olduğu belirtilmişse de; Kanunun 38. maddesinin birinci fıkrasının a/2 bendinde 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ilgili Kanun hükmünün 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girdiği görüldüğünden ve hizmet alımının Çerçeve Ana Statü’ye uygun olarak yapıldığı anlaşıldığından kamu zararı oluşmadığına ve … TL ödeme ile ilgili olarak ilişilecek bir husus bulunmadığına;

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle,
 

YORUM EKLE