Sözleşmesini kendi isteğiyle fesheden uzman erbaş bir daha TSK'ya atanabilir mi?

Sözleşmesini kendi isteğiyle fesheden uzman erbaş bir daha TSK'ya atanabilir mi?

Sözleşmesini kendi isteğiyle fesheden uzman erbaş bir daha TSK'ya atanabilir mi?

Sözleşmesini kendi isteğiyle fesheden uzman erbaş bir daha TSK'ya atanabilir mi?

Kendi isteğiyle sözleşmesini fesheden uzman erbaşların TSK'ya ve Jandarma Genel Komutanlığına atamasının yapılamayacağı hakkında.

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2020/3704 E. , 2021/4845 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3704
Karar No : 2021/4845


TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Komutanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : …Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubaylık sözlü sınavından başarılı olan davacının, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 12. maddesinin son fıkrası uyarınca kaydının yapılmamasına ilişkin Yenifoça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararında; davacının daha önce Uzman Çavuş olarak görev yapmakta iken sözleşmesinin kendi isteği ile feshedildiği, ilgili mevzuatta yer alan hükümler uyarınca da her ne sebeple olursa olsun sözleşmesi feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşların tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmayacağı açık olduğundan, davacının yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmasının mümkün olmaması karşısında, davacının Astsubay adayı olarak kaydının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, astsubay olma gerekçesiyle uzman erbaşlığı bıraktığı, 02 - 23 Nisan 2018 tarihleri arasındaki 2018 yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubaylık alımı sınavına başvurduğu ve 1328. yedek olarak sınavı kazandığı, 28/09/2018 tarihinde Yenifoça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığına kayıt için gittiğinde 3269 sayılı Kanunun 12/2 maddesinin (f) bendi gerekçe gösterilerek kaydının yapılmadığı, ilgili hükmün Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapacakları kapsadığı, kendisinin ise İçişleri Bakanlığına bağlı sivil bir kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığına başvuru yaptığından söz konusu hükmün kendisini kapsamadığı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının belirtilen açıklama ile onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Davacı tarafından 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 12. maddesinin son fıkrasında “Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınmazlar.” hükmünün yer aldığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı sivil bir kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığına başvuru yaptığından ilgili hükmün tarafına uygulanamayacağı ileri sürülmüşse de, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 10. maddesinde yer alan “4678 sayılı Kanun ile 3269 sayılı Kanunda; Jandarma Genel Komutanlığı mensubu … uzman erbaş statüsündeki personel için Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan atıflar Jandarma Genel Komutanlığına …yapılmış sayılır.” hükmü gereğince davacının iddiasına itibar edilmemiştir.
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle,
1. Temyiz isteminin reddine,
2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının yukarıda belirtilen açıklama ile ONANMASINA,
3. Kesin olarak, 26/10/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE