Sözleşmeli statüde çalışırken memur kadrosuna atanan kişinin maaşındaki azalma giderilmeli mi?

Sözleşmeli statüde çalışırken memur kadrosuna atanan kişinin maaşındaki azalma giderilmeli mi?

Sözleşmeli statüde çalışırken memur kadrosuna atanan kişinin maaşındaki azalma giderilmeli mi?

Sözleşmeli statüde çalışırken memur kadrosuna atanan kişinin maaşındaki azalma giderilmeli mi?

Sözleşmeli statüde çalışırken memur kadrosuna atanan kişinin maaşındaki azalma giderilmeli mi?

Sözleşmeli statüde çalışırken memur kadrosuna atanan kişinin maaşındaki azalma giderilmeli mi?

Sözleşmeli personel statüsünde iş ve meslek danışmanı olarak görev yapmakta iken, 6495 sayılı Kanun uyarınca memur kadrosuna atanan ilgili tarafından, bu atama işlemi nedeniyle maaşında gerçekleşen azalmanın giderilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve sertifikasının karşılığı olarak statüsünün kariyer meslek veya uzman olarak belirlenmesine karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi;  davacının adına, sertifikasının karşılığı olan kariyer meslek veya uzman statüsünün düzenlenmesi talebi bakımından uyuşmazlık incelendiğinde, bu hususta idareye başvuru yapılarak verilen cevabın iptali istenilmeden Mahkemelerinden idarenin yerine geçerek işlem tesisi niteliğinde karar verilmesinin istenildiği, ancak idarenin yerine geçerek idari işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği, sadece idari işlemlerin yargısal denetiminin yapılabileceği, dolayısıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinde belirtilen idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülebilir bir işlem olmadığı sonucuna varıldığı belirtilerek, davacının maaşında gerçekleşen azalmanın giderilmesi yönündeki talebi bakımından ise memur olarak atananların özlük haklarının eğitim durumları ve hizmet süreleri gözetilmek suretiyle belirlenecek kadroya göre tespit edilmesinin gerektiği, bunun dışında idarenin ilave bir ödeme yapmasına imkan olmadığı, diğer bir ifadeyle, davacının maaşında meydana gelen azalmanın sebebinin yasal düzenlemelerden kaynaklandığı anlaşıldığından, söz konusu atama işlemi nedeniyle maaşında gerçekleşen azalmanın giderilmesi ve eksik ödenen miktarların iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/6513 E. , 2021/6206 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/6513
Karar No : 2021/6206

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
KARŞI TARAF (DAVALI) : … Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … İl Müdürlüğünde sözleşmeli personel statüsünde iş ve meslek danışmanı olarak görev yapmakta iken, 6495 sayılı Kanun uyarınca memur kadrosuna atanan davacı tarafından, bu atama işlemi nedeniyle maaşında gerçekleşen azalmanın giderilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve sertifikasının karşılığı olarak statüsünün kariyer meslek veya uzman olarak belirlenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; Danıştay Onbirinci Dairesinin 26/05/2015 tarih ve E:2015/4006, K:2015/2778 sayılı usul yönünden verilen bozma kararına uyularak, davacının adına, sertifikasının karşılığı olan kariyer meslek veya uzman statüsünün düzenlenmesi talebi bakımından uyuşmazlık incelendiğinde, bu hususta idareye başvuru yapılarak verilen cevabın iptali istenilmeden Mahkemelerinden idarenin yerine geçerek işlem tesisi niteliğinde karar verilmesinin istenildiği, ancak idarenin yerine geçerek idari işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği, sadece idari işlemlerin yargısal denetiminin yapılabileceği, dolayısıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinde belirtilen idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülebilir bir işlem olmadığı sonucuna varıldığı belirtilerek, davacının maaşında gerçekleşen azalmanın giderilmesi yönündeki talebi bakımından ise memur olarak atananların özlük haklarının eğitim durumları ve hizmet süreleri gözetilmek suretiyle belirlenecek kadroya göre tespit edilmesinin gerektiği, bunun dışında idarenin ilave bir ödeme yapmasına imkan olmadığı, diğer bir ifadeyle, davacının maaşında meydana gelen azalmanın sebebinin yasal düzenlemelerden kaynaklandığı anlaşıldığından, söz konusu atama işlemi nedeniyle maaşında gerçekleşen azalmanın giderilmesi ve eksik ödenen miktarların iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Aynı işi yapmaya devam etmesine rağmen kadroya geçtikten sonra maaşında azalma meydana geldiği, dolayısıyla eşit işe eşit ücret ilkesi yönünden aykırılık oluştuğu, dava sürecinde maddi kaybının kısmen giderilmesinin haklılığını ortaya koyduğu, bu durumun çalışma barışını da etkilediği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki …. İdare Mahkemesinin …. tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

YORUM EKLE