Sıra tahsisli lojman görev tahsisli lojmana döndüğü gerekçesiyle tahliye edilebilir mi?

Sıra tahsisli lojman görev tahsisli lojmana döndüğü gerekçesiyle tahliye edilebilir mi?

Sıra tahsisli lojman görev tahsisli lojmana döndüğü gerekçesiyle tahliye edilebilir mi?

Sıra tahsisli lojman görev tahsisli lojmana döndüğü gerekçesiyle tahliye edilebilir mi?

Sıra tahsisli lojman görev tahsisli lojmana döndüğü gerekçesiyle tahliye edilebilir mi?

Sıra tahsisli lojman görev tahsisli lojmana döndüğü gerekçesiyle tahliye edilebilir mi?

Sıra tahsisli lojmanda oturan bir personel, ikamet ettiği kamu konutunun görev tahsisli kamu konutuna dönüştürüldüğünden bahisle tahliyesinin istenmesine ilişkin işlemin iptalini istemiştir.

Davaya ilk derece mahkemesi olarak bakan ilk derece mahkemesi; ilgilinin sıra tahsisli olarak oturduğu konuttan faydalanma süresi olan beş yıllık süre dolmadığı gibi, Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliğinde kurala bağlanan tahliye sebeplerinden hiçbirisinin gerçekleşmediği gerekçesiyle, dava konusu tahliye işleminin iptaline karar vermiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/2888 E. , 2021/6310 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2888
Karar No : 2021/6310


TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLLERİ : Hukuk Müşaviri Av. …
Hukuk Müşaviri Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacının sıra tahsisli olarak oturduğu kamu konutunun görev tahsisli kamu konutuna dönüştürüldüğünden bahisle tahliyesinin istenmesine ilişkin … tarih ve … sayılı işlem ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21/12/2012 tarih ve 2012/47 sayılı Genelgesinin 2. maddesinin 1. fıkrasının (c) alt bendi, 9. ve 10. maddelerinin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; Mahkemelerinin davanın reddi yolundaki … tarih ve E:.., K;… sayılı kararının, dava konusu tahliye işlemi yönünden reddine ilişkin kısmının, Danıştay Onikinci Dairesinin 09/04/2019 tarih ve E:2018/7266, K:2019/2587 sayılı kararıyla bozulması üzerine, bozma kararına uyularak; davacıya sıra tahsisli konutun 02/08/2010 tarihinde tahsis edildiği, 11/07/2013 tarihinde tesis edilen dava konusu tahliye işlemiyle anılan konutun iki ay içerisinde boşaltılmasının istenildiği gözönüne alındığında, davacının sıra tahsisli olarak oturduğu konuttan faydalanma süresi olan beş yıllık süre dolmadığı gibi, Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliğinde kurala bağlanan tahliye sebeplerinden hiçbirisinin gerçekleşmediği sonucuna varıldığından, tahliye işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu tahliye işleminin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Kamu Konutları Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca tesis edilen dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu tahliye işleminin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE